Gemeente Smallingerland

Terugblik (14-11-01)

Medio 1998 presenteerde het college van B. en W. het programma "Ruimte voor Kwaliteit". In dat programma staan de voornemens voor de collegeperiode van vier jaar. Deze vier jaren zijn bijna voorbij. Wat er in de afgelopen periode is bereikt heeft het college beschreven in een verantwoording, die bij de begroting is gevoegd. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is de begroting besproken.
Deze week en volgende weken brengen we steeds weer een ander onderdeel uit de b. en w.-verantwoording onder uw aandacht. Dit schrijft het college van b. en w. over het onderwijsaanbod.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod

Van jeugdbeleid naar scholing is een kleine stap. Een goede scholing nu is een garantie voor de toekomst. Althans, als het met dat onderwijs gaat zoals we dat allemaal graag zouden zien. De invloed van het gemeentebestuur is daarin beperkt. Als het gaat om invloed is in deze periode het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd. Het is daarmee in een gelijke positie ten opzichte van het gemeentebestuur gebracht als het bijzonder onderwijs.

Goed onderwijs moet plaatsvinden in goede gebouwen. En goede gebouwen kost geld. Wij hebben met genoegen vastgesteld dat de raad in overgrote meerderheid na een korte gedachtewisseling bedragen tot in totaal 52 miljoen heeft gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Voor een gemeente als Smallingerland zijn dat ongekende bedragen. Dat betekent dat onze keuze voor onderwijs breed gedragen is. Dat is van belang om twee redenen. De eerste is dat geld maar één keer kan worden uitgegeven en de tweede is dat er desalniettemin op dit gebied nog onvervulde wensen bestaan.

We hebben gemeend de vernieuwing niet te moeten schuwen. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het project dat moet leiden tot brede scholen. Een operatie waarbij een groot beroep op samenwerking van en met maatschappelijke organisaties wordt gedaan. Moeizaam soms, maar de moeite waard. De feitelijke realisering zal een volgende collegeperiode beslaan. Eveneens vernieuwend is de brede inzet op het voorkomen van leer-en gedragsproblemen op de basisschool. Dat doen we door optimaal gebruik te maken van mogelijkheden van de z.g. voor-en vroegschoolse opvang.

Goed onderwijs faciliteren is één, er gebruik van maken is twee. Zoals in het programma is aangekondigd is stevig ingezet op maatregelen ter voorkoming van vroegtijdige uitval. Met een reeks projecten in onderlinge samenhang (de zogenaamde sluitende aanpak) lopen we voorop in Nederland. Omdat deze projecten kort lopen of feitelijk nog van start moeten gaan kunnen we geen concrete resultaten in termen van cijfers voorleggen.