Gemeente Hoogeveen

Vergadering over begroting 2002

De gemeenteraad houdt volghende week woensdag 14 november zijn jaarlijkse begrotingsvergadering in het gemeentehuis van Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 13.00 uur. Op de agenda staat onder meer.

* Afleggen belofte door de heer J. Hein.

* Voorstel tot wijziging samenstelling raadscommissies.
* Voorstel tot vaststelling (2e termijn):
* Beleidsbegroting 2002 - 2005

* Investeringsplan 2002 - 2005

* Tarievenplan 2002 - 2005

Vergaderingen commissies

De commissie voor Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare werken, verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vergadert volgendew week maandag 12 november in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Dorpsplein Elim; toelichting door dorpsbelangen Elim
* Voortgang nota wonen

* WOP Krakeel

Volgende week dinsdag, 13 november, vergadert de commissie voor Onderwijs in basisschool De Driesprong Julianastraat 19 te Nieuwlande. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Aanpassing speeltoestellen openbaar basisonderwijs
* Arbobeleidsplan voor het openbaar basisonderwijs
De commissie voor Welzijn, Sport, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volksgezondheid houdt haar vergadering op donderdag 15 november. De vergadering in Commissiekamer I van het gemeentehuis is openbaar en begint om 19.30 uur.

De agenda vermeldt onder andere:

* Evaluatie dienstverlening Wet Voorzieningen Gehandicapten
* Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling

De commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Cultuur en Recreatie en Toerisme vergadert

morgen, donderdag 8 november, in Commissiekamer I in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Inspraaknota ontwerp-bestemmingsplan Nieuwlande, uitbreiding Boerdijk

* Regionalisering VVV's

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering de voorzitter melden. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

© Copyright Gemeente Hoogeveen