Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Burgemeester en wethouders Postbus 90801 Directeuren Gemeentelijke Sociale Diensten 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Hoofden Afdelingen Sociale Zaken Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 45 13

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer BZ/IW/01/75815

Onderwerp Datum Contactpersoon Bestandsuitwisseling met Belastingdienst inzake 14 november 2001 Voorlopige teruggaven 2002

In januari 2002 dienen de gegevens van de nieuwe voorlopige teruggaven (VT) van heffingskortingen aan bijstandsgerechtigden te worden verwerkt in uw uitkeringsadministratie. Gezien de positieve reacties op de verleden jaar geboden mogelijkheid van een bestandsuitwisseling tussen gemeenten en Belastingdienst wordt u ook dit jaar in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een dergelijke bestandsuitwisseling. Aan het meermalen ontvangen verzoek om aanlevering van de door de Belastingdienst verrijkte bestanden vóór de jaarwisseling kan worden voldaan. De onderhavige bestandsuitwisseling is reeds aangekondigd in de circulaire van 24 juli 2001, kenmerk BZ/IW/01/47979.

In deze brief informeer ik u over de procedure die voor de bestandsuitwisseling geldt. Ik verzoek u deze brief op zo kort mogelijke termijn ter hand te stellen aan de betrokken medewerker(s) binnen uw organisatie, dit in verband met het hierna vermelde tijdpad.

Samenhang met bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie

Gelijktijdig met deze brief heb ik u bij mijn brief met kenmerk BZ/AB/01/75507 gewezen op de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie terzake van een eenmalige screening van gedetineerden met een bijstandsuitkering. Ter beperking van de werklast voor uw organisatie zijn deze bestandsuitwisselingen zodanig opgezet dat één aangeleverd bestand voor beide doelen is te gebruiken.

Ter voorkoming van misverstanden wijs ik u er op dat sprake is van twee gescheiden circuits en bij gevolg van twee afzonderlijke opdrachtformulieren. Denkt u er dus aan om beide opdrachtformulieren aan PinkRoccade én uw verzoek aan de Minister van Justitie in te zenden! Het opdrachtformulier voor de bestandsvergelijking met de Belastingdienst is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het opdrachtformulier voor de bestandsvergelijking met het Ministerie van Justitieen het verzoek aan genoemd Ministerie zijn als bijlagen gevoegd bij mijn eerdergenoemde brief BZ/AB/01/75507.Algemeen

Evenals bij de eerdere bestandsuitwisseling treedt PinkRoccade, zowel voor de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst als met het Ministerie van Justitie, als clearinghouse op in opdracht van het ministerie van SZW. Uw bestand levert u aan bij PinkRoccade. Voor wat betreft de op de voorlopig teruggaaf betrekking hebbende uitwisseling zendt het clearinghouse de verzamelde bestanden van de gemeenten naar de Belastingdienst. Deze voegt hieraan - op sofinummer - de gegevens toe inzake bij VT toegekende heffingskorting(en) en daarmee gemoeide bedrag(en). De Belastingdienst retourneert het bewerkte bestand aan het clearinghouse. Het clearinghouse splitst het van de Belastingdienst ontvangen bestand naar deelnemende gemeenten en verzorgt vervolgens de teruglevering van de bestanden aan die gemeenten.

N.B: Om technische redenen kunnen de bestanden dit jaar uitsluitend op diskette worden aangeleverd; andere datadragers kunnen niet worden verwerkt. Ook het aan u geretourneerde bestand staat op diskette.

Tijdpad

19-11 tot 27-11-2001 Aanleveren bestanden door gemeenten bij PinkRoccade. N.B: bestanden die na 28 november 2001 zijn aangeleverd bij PinkRoccade kunnen niet meer worden verwerkt; 03-12-2001 Aanleveren bestand door PinkRoccade bij Belastingdienst; 12-12-2001 Verrijkt bestand retour van Belastingdienst aan PinkRoccade; 21 en 22-12-2001 Retourzending verrijkte bestanden aan deelnemende gemeenten door PinkRoccade.

Wijze van aanleveren gegevens


* Het programma dat de softwareleveranciers Centric en Civility u hebben uitgeleverd voor de eerdere bestandsuitwisseling, is ook voor de thans aan de orde zijnde bestandsuitwisselingen te gebruiken.
Evenals bij de vorige bestandsuitwisseling en vanwege het gebruik voor de gegevensuitwisseling met Justitie, dient het bestand alle uitkeringsgerechtigden te bevatten die op de standdatum behoren tot de doelgroep (zie hierna);

* De gegevens dienen in ASCII formaat op diskette te worden geplaatst;
* In het bestand zijn de afzonderlijke records 13 posities lang, met op positie 1 t/m 4 de gemeentecode en op de posities 5 t/m 13 het sofinummer. Elke regel in het bestand bevat 1 record. Nadere informatie over de recordindeling vindt u in de bijlage;
* Indien het bestand niet op 1 diskette past, dan levert u meerdere diskettes, voorzien van een volgnummer, in 1 envelop aan;

* Aanlevering van gegevens vindt niet elektronisch plaats maar met behulp van een informatiedrager. Gegevens kunnen uitsluitend worden aangeleverd op diskette;
-/- Bij het bestand dient u bijgevoegd formulier VOLLEDIG ingevuld mee te sturen met daarop adresgegevens etc. Voor de deelname aan de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie dient u tevens het formulier mee te zenden dat is gevoegdbij de meergenoemde brief BZ/AB/01/75507 en het eveneens bij die brief gevoegde verzoek naar Justitie te zenden;

* Het bestand dient door de gemeente per aangetekende post of per koerier te worden gezonden aan: PinkRoccade Megaplex, Afdeling Gegevensinvoer, Postbus 9108, 7300 HT Apeldoorn;

* Bestanden die na 28 november 2001 zijn aangeleverd bij PinkRoccade kunnen niet meer worden verwerkt;

* De diskettes met de verrijkte bestanden worden door PinkRoccade aangetekend retour verzonden aan de gemeente. Adressering vindt plaats ter attentie van de door u aangegeven contactpersoon;

* Aangezien de heffingskortingen betrekking hebben op 2002 vindt vermelding enkel plaats in Euro's.

Bestand is hulpmiddel bij verificatie

Het bestand is bedoeld als een hulpmiddel bij de verificatie van de VT-gegevens. Het vervangt nadrukkelijk niet de informatieverplichting van de bijstandsgerechtigde, noch de verificatieplicht van de gemeente. Het bestand stelt de gemeente in staat om na te gaan of de gegevens die door de bijstandsgerechtigden zijn verstrekt overeenkomen met de gegevens van de Belastingdienst. In de gevallen waarin de gegevens niet overeenkomen, dient de gemeente een nader onderzoek in te stellen ten einde de juiste uitkering vast te stellen.

Doelgroep bestandsuitwisseling

Doelgroep voor de bestandsuitwisseling zijn bijstandsgerechtigden. Desgewenst kan de gemeente deze doelgroep uitbreiden met Bbz- en WIK-gerechtigden.

Kosten

De kosten van het clearinghouse komen voor rekening van het ministerie van SZW. De kosten van het aanmaken en het aanleveren van het bestand aan het clearinghouse komen voor rekening van de gemeente, evenals de kosten van het verwerken door uw gemeente van het door het clearinghouse geretourneerde bestand waarin de gegevens van de Belastingdienst zijn verwerkt.

Formele aspecten


* Het is aan de gemeente om te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot bestandsuitwisseling met de Belastingdienst. Voor de goede orde merk ik op dat u geacht wordt deel te nemen aan de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie;
* Burgemeester en wethouders hebben als houder van de persoonsregistratie met de gegevens van bijstandsgerechtigden een eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn zij bij uitsluiting bevoegd om te bepalen dat PinkRoccade de cliëntgegevens bewerkt. Het ministerie van SZW biedt u hierbij slechts de mogelijkheid om met PinkRoccade de bewerkingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst komt tot stand door toezending van het gemeentelijke bestand met bijbehorend opdrachtformulier aan PinkRoccade;
* PinkRoccade is als bewerker van de gegevens gehouden aan de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
* PinkRoccade is als bewerker aansprakelijk voor schade of nadeel als in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gehandeld en er schade ontstaat door zijn werkzaamheid;

* De verstrekte inkomensgegevens mogen slechts worden gebruikt als toetsgegevens voor de uit te keren bijstand. Enig ander gebruik is niet toegestaan. Tevens is het de medewerkers van de gemeente niet toegestaan de verstrekte inkomensgegevens verder bekend te maken dan nodig is voor de uit te voeren toets.

Nadere informatie

Voor informatie over het programma voor het aanleveren van de bestanden verwijs ik u naar uw softwareleverancier.
Voor technische informatie over de bestandsuitwisseling kunt u contact opnemen met de helpdesk van PinkRoccade, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur onder telefoonnummer 055-5778888.
Voor overige informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de servicelijn van het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid in uw regio.

De tekst van deze circulaire kunt u ook vinden op het Gemeenteloket, www.gemeenteloket.minszw.nl. Op deze site kunt u ook de meest actuele informatie vinden over bijstand en belastingen.

De minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)