Gemeente Leiden

Algemene indrukken door cijfers gestaafd (en soms weersproken)

Samenvatting stadsenquête Leiden 2001

In de maanden mei en juni 2001 heeft in Leiden een Stadsenquête plaatsgevonden. De Stadsenquête is gehouden door middel van telefonisch onderzoek onder ruim 2000 inwoners van Leiden van 18 tot en met 75 jaar. De respons van het telefonisch onderzoek was bijzonder goed. Van de mensen die telefonisch zijn bereikt, werkte 76% mee. De respondenten reageerden in vrijwel alle gevallen positief op de telefonische interviews. De stadsenquête wordt gezien als een instrument om het bedrijfsmatig en het klantgericht werken te ondersteunen. Een representatief aantal inwoners wordt gevraagd naar het oordeel, naar wensen en naar behoeften als klant van het gemeentebestuur.
De informatie wordt gebruikt voor de voorbereiding en de evaluatie van beleid en geeft inzicht in verschuivingen in wat de bevolking van een groot aantal onderwerpen vindt.

Opleidingsniveau
Door sommigen wordt nog altijd beweerd dat de Leidse bevolking laag is opgeleid.
De uitslag van de stadsenquête bewijst opnieuw dat die bewering een fabeltje is.
Het opleidingsniveau van de Leidenaren is aanzienlijk hoger in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. In Leiden heeft 26% lager onderwijs tegen 39% gemiddeld landelijk. Van de 18 tot 75 jarigen heeft in Leiden 45% hoger onderwijs genoten tegen 21% landelijk.

Leiden internetstad
Landelijke onderzoeken geven aan dat steeds meer mensen de beschikking hebben over een computer. De laatste cijfers van het CBS spreken van 5 miljoen PC's in de bijna 7 miljoen huishoudens. Dit is ongeveer 70%. Vanwege de relatief hogere opleidingsgraad van de Leidse burgers mag verwacht worden dat dit percentage in Leiden nog iets hoger ligt.

Dit wordt in de Stadsenquête bevestigd. Ruim acht op de tien Leidse huishoudens heeft thuis een PC. Daarnaast kan een deel van de mensen, die thuis niet over een PC kunnen beschikken, hier wel op het werk of op school gebruik van maken. Dit betekent dat 87% van de Leidenaren de beschikking heeft over een PC. Iets minder, te weten driekwart van alle Leidenaren, heeft de beschikking over internet.

Dienstverlening verbeterd
Per saldo vindt de Leidenaar de gemeentelijke dienstverlening in het afgelopen jaar iets vooruitgegaan. Van de mensen die een oordeel geven, vindt 11% dat de dienstverlening van de gemeente het afgelopen jaar is verbeterd. De verbeteringen hebben met name betrekking op:
- een klantgerichtere/snellere/vriendelijkere dienstverlening
- een verbeterd/netter onderhoud van de stad
- een verbeterde communicatie/voorlichting

Openingstijden Burgerzaken
De afdeling Burgerzaken is momenteel geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. Voor bijna een kwart van de Leidenaren (23%) bieden deze openingstijden onvoldoende gelegenheid om hun zaken bij de afdeling Burgerzaken te regelen. Dit zijn met name 50-minners, werkenden en mensen met een hoog huishoudinkomen.
De mensen die ontevreden zijn over de openingstijden, vinden dat Burgerzaken te vroeg sluit en te weinig in de avonduren geopend is.

Voldoende op de hoogte van gemeentelijk nieuws
Driekwart van de inwoners van Leiden vindt dat ze goed op de hoogte wordt gehouden van het gemeentelijke nieuws.
Een mogelijkheid om gemeentelijk nieuws onder ogen te krijgen, is via de Stadskrant. Bijna zeven op de tien respondenten geeft aan de Stadskrant te kennen.

Overlast
Burgers kunnen op veel verschillende manieren overlast ervaren van zaken/activiteiten, die in een gemeente plaatsvinden. In de Stadsenquête 2001 zijn 17 verschillende vormen van overlast aan de burgers voorgelegd met de vraag of ze hier in de eigen wijk een beetje, aardig wat of erge overlast van ondervinden. De burgers ervaren de meeste overlast van zwerfvuil en hondenpoep. Dit geldt voor ruim de helft van de Leidenaren. Maar ook het lawaai van vliegverkeer en wegverkeer wordt door ongeveer vier op de tien Leidenaren (af en toe of vaak) als overlast ervaren. Daarnaast heeft ongeveer eenderde overlast van fout -parkeerders in de eigen wijk.

Imago gemeente
Aan de respondenten is middels drie stellingen gevraagd naar hun mening over de manier waarop Leiden wordt bestuurd en de invloed van de burgers op het bestuur van de stad. De stellingen zijn:
1. Mensen zoals ik hebben geen invloed op het gemeentebestuur van Leiden;

2. Wanneer ik alles op een rijtje zet, dan vind ik dat de gemeente goed wordt bestuurd;

3. Het Leidse gemeentebestuur doet veel om de burgers bij het bestuur te betrekken.
De resultaten laten zien dat het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 1994 en 1997, toen dezelfde vragen zijn gesteld.

Milieustraat
De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun (grof) huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens gebruik van gemaakt en in totaal is ruim de helft van de bevolking op de hoogte van het bestaan van de Milieustraat. Het gebruik is relatief wat groter onder 35-plussers en onder de bewoners van de districten Noord en West. De top drie van soorten afval waarvoor mensen een bezoekje aan de Milieustraat brengen, is respectievelijk bouw- en sloopafval, (grof) huishoudelijk afval en klein chemisch afval.
De respondenten die wel bekend zijn met de Milieustraat, maar deze niet hebben bezocht, noemen hiervoor met name als reden dat ze geen afval voor de Milieustraat hebben.

Bezoek buurthuis en bibliotheek
In bijna twee op de tien huishoudens (18%) bezoeken één of meerdere huisgenoten wel eens een buurthuis. In 12% van de huishoudens is dit de respondent zelf, in 6% een andere volwassene/kind uit het huishouden. Bij een onderscheid naar leeftijd, huishouden en opleiding blijkt dat vooral ouderen, gezinnen met kinderen en lager opgeleiden relatief vaker een buurthuis bezoeken. Bij een onderscheid naar stadsdeel komen uit West relatief de meeste bezoekers en uit Midden het minst.
Ruim vier op de tien respondenten bezoekt zelf wel eens een vestiging van de Leidse Openbare bibliotheek. Ongeveer driekwart van hen geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen. De meeste van hen doen dit met een eigen lidmaatschapspas, echter ook een deel leent op een kaart van een huisgenoot.
Vrouwen, hoger opgeleiden, ouders met kinderen en inwoners uit stadsdeel West maken relatief vaker gebruik van de bibliotheek.

Dit is een greep uit de grote hoeveelheid gegevens die de Stadsenquête Leiden 2001 heeft opgeleverd. Om ontwikkelingen in de oordelen van burgers over allerlei gemeentelijke voorzieningen te kunnen volgen, zullen in de komende jaren dezelfde vragen opnieuw aan een steekproef uit de bevolking worden voorgelegd. Dit zal steeds in het voorjaar plaatsvinden.
In de stadsenquêtes zullen ook jaarlijks wisselende onderwerpen aan de orde komen. Vragen kunnen worden ingebracht door leden van de gemeenteraad, door gemeentelijke afdelingen en diensten en door organisaties en instellingen.

Het onderzoeksrapport (kosten fl. 10,-) is op het stadhuis te verkrijgen bij:
BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek, Advies), kamer 129/130, tel. (071) 516 51 23 of 516 51 22. e-mail: p.h.de.jong@leiden.nl