Gemeente Nuth


HANDHAVINGSBELEID

Ontwerp-Handhavingbeleidsnota Nuth 2002 - 2005.

Het college van burgemeester en wethouders van Nuth maakt het voornemen bekend om de raad een voorstel te doen tot vaststelling van de Handhavingsbeleidnota Nuth 2002 - 2005. In deze nota zijn uitgangspunten, randvoorwaarden en intenties geformuleerd ten aanzien van de aanpak van overtredingen op het gebied van de milieuregelgeving, de zogenaamde "groene regelgeving" en de ruimtelijke regelgeving in de meest ruime zin. De betreffende nota bevat daartoe algemene regels c.q. beleidsregels omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van de handhavingbevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders.

Het ontwerp van de Handhavingbeleidsnota Nuth 2002 - 2005 zal in de periode van 14 november 2001 tot 12 december 2001 ter inzage worden gelegd in de leeskamer van het gemeentehuis van Nuth. Gedurende deze periode kunnen alle ingezetenen van de gemeente Nuth en de in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze ten aanzien van het ontwerp naar voren brengen; dit kan naar wens schriftelijk of mondeling. Desgewenst kan er met (een vertegenwoordiger van) het college van gedachten worden gewisseld over het ontwerp, mits dat vóór 28 november 2001 schriftelijk wordt aangevraagd. Voor zover dat door het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk of wenselijk wordt geacht kunnen tijdig ingebrachte zienswijzen leiden tot aanpassing van het ontwerp. In de definitieve nota zal in ieder geval een eindverslag van de gevolgde procedure worden opgenomen en een overzicht worden gegeven van de tijdig ingebrachte zienswijzen en de manier waarop met die zienswijzen rekening is gehouden.

Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten worden afschriften van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Met eventuele vragen kan men zich wenden tot de heer E. Peeters van de afdeling VROM: tel. 045-5659156.