Gemeente Wageningen

Noodopvang asielzoekers

Op 26 juni heeft de gemeenteraad van Wageningen de notitie Noodopvang Asielzoekers Wageningen vastgesteld en daarvoor de benodigde middelen ter beschikking gesteld. Voor de gemeente Wageningen is opvang voor vluchtelingen die legaal in Nederland verblijven noodzakelijk. Deze vluchtelingen zonder middelen van bestaan op straat zetten, wat onder de nieuwe vluchtelingenwet dreigt te gebeuren, vind de gemeente maatschappelijk en humanitair niet verantwoord. Mede naar aanleiding van bovengenoemde notitie en de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen hebben de Raad van Kerken, Vluchtelingen onder Dak en Stichting Vluchtelingenwerk het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting NoodOpvang Wageningen (SNOW). In de voorbereidingsfase heeft de initiatiefgroep statuten opgesteld, een plan voor het werven van vrijwilligers bedacht, kandidaten voor het bestuur benaderd, afspraken gemaakt over samenwerking op landelijk niveau, een subsidieverzoek opgesteld enz.
Uiteindelijk heeft dit geleidt tot de oprichting van SNOW in oktober 2001.

Het bestuur van SNOW bestaat uit: Mevr. van Leeuwen, Mevr. de Boer, Dhr. Floor en Dhr. Abdulselam. Zij zullen in hun werkzaamheden ondersteund worden door een coördinator die verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op zich zal nemen. In de persoon van dhr. Kees van Meurs. Hij is voorlopig te bereiken via vluchtelingenwerk Wageningen onder nummer 0317 - 422906. De gemeentelijke subsidie is ondertussen aangevraagd en toegekend.

De eerste taak van het bestuur en de coördinator is het opstellen van een plan van aanpak voor het opstarten van de opvang. Er rest echter een groot probleem. Tot op heden is het niet gelukt een locatie voor de noodopvang te vinden. Er wordt gezocht naar een of meerdere ruimten waar maximaal 30 personen opgevangen kunnen worden. Dit is dus prioriteit nummer 1. Zeker ook omdat verwacht wordt dat in november de eerste asielzoekers die in aanmerking komen voor noodopvang uitgezet zullen gaan worden. De gemeente Wageningen en het bestuur van SNOW willen graag voorkomen dat deze mensen dakloos worden en moeten gaan zwerven. Tips zijn dus van harte welkom.