Provincie Utrecht

Persbericht
1005606000

Provincie wil regionale uitvoeringsorganisatie voor klimaatbeleid

De provincie Utrecht wil op korte termijn een uitvoeringsorganisatie in het leven roepen om het klimaatbeleid in de provincie vorm te geven. Zo'n organisatie is volgens milieugedeputeerde Rombouts nodig om de slag te kunnen maken van papieren nota's naar concrete en aansprekende projecten.

De gedeputeerde sprak afgelopen donderdag op de Nationale Dubodag over de rol van provincies in het klimaatbeleid. Daar liet hij weten dat er vanuit de landelijke overheid veel op de provincies en gemeenten afkomt. Hij zei zich aangesproken te voelen om in Utrecht de afspraken over klimaatbeleid waar te maken die provincies en gemeenten met het rijk maken over het landelijk klimaatbeleid. Rombouts: "De verschillende overheden zijn daarover al geruime tijd met elkaar in gesprek en het lijkt erop dat er nu dan toch een landelijk klimaatconvenant komt. Maar zo'n convenant gaat pas werken als het handen en voeten krijgt doordat provincies en gemeenten er ook mee aan de slag gaan. Provincies hebben daarbij wel enkele wettelijke instrumenten tot hun beschikking, zoals het streekplan en het milieubeleidsplan, maar veel belangrijker zijn de voorbeeldfunctie en de regionale regierol. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de bestaande contacten en samenwerkingsverbanden met gemeenten en doelgroepen. Om de regierol echter goed vorm te geven wil het provinciebestuur in aanvulling daarop op korte termijn komen tot een uitvoeringsorganisatie. De gedeputeerde legt uit: "Onze gedachten gaan daarbij uit naar een organisatie die lijkt op reeds lopende initiatieven in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland. Onze uitvoeringsorganisatie wordt gebaseerd op the best of all worlds."

Een spin in het web
De provincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd als spin in het web. Ze wil activiteiten en beleid afstemmen met de landelijke overheid en daarnaast bijeenbrengen wat er in de provincie gebeurt. Ook wil het provinciebestuur de verbindende schakel zijn tussen de initiatieven die in de provincie Utrecht al lopen, zoals van het Energiebureau Amersfoort of de regionale milieudiensten. Rombouts: "Waar nog schakels ontbreken willen we die invullen. Ik wil graag n lijn voor de hele provincie en wil daarin samenwerken met de andere partijen. Daarom zitten op mijn uitnodiging komende vrijdag de bestuurders van verschillende partijen in de provincie bij mij aan tafel. In eerste instantie zijn dat gemeenten, milieudiensten, Energiebureau Amersfoort, de Stichtse Milieufederatie en REMU. Met elkaar praten wij over de invulling van de provinciale rol en de randvoorwaarden voor de uitvoeringsorganisatie. In een later stadium zullen we ons ook richten op andere (markt)partijen om klimaatbeleid handen en voeten te geven."

De vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie past binnen het provinciale beleid om de uitstoot van kooldioxide binnen de provincie de komende tien jaar met 700.000 ton per jaar te verminderen. In september hebben provinciale staten de energienota vastgesteld. Daarin zijn een groot aantal maatregelen en activiteiten opgenomenaan om enerzijds het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag te brengen en anderzijds de toepassing van duurzame energie te bevorderen. Milieugedeputeerde Rombouts: "We hebben voor de vaststelling van de energienota uitvoerig met verschillende partijen gesproken over concrete projecten en de mogelijkheden voor samenwerking. Daaruit blijkt duidelijk dat er behoefte is aan een soort regionaal energieagentschap. Hoe dat precies vorm moet gaan krijgen, daarover gaan we nu praten met alle betrokken instellingen. Begin volgend jaar komt er in elk geval een Utrechtse klimaatconferentie. Dan moet duidelijk zijn hoe we in Utrecht samen aan de slag gaan met klimaatbeleid."

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .