Gemeente Hengelo


Groene otto vaak vervuild


Twente Milieu neemt maatregelen

Bij het verwerken van het groen-, fruit- en tuinafval uit de groene ottos, blijkt dat de inhoud vaak vervuild is met ander afval. Hierdoor is het verwerken van het gft niet meer mogelijk, of alleen met hoge kosten.

Twente Milieu gaat de groene ottos met gft daarom de komende tijd nakijken op vervuiling. De wijk of wijken waar veel vervuilde ottos worden aangetroffen, worden gepubliceerd in deze krant. Vervolgens zal extra op de inhoud worden gelet. Wanneer in de groene container afval wordt gevonden dat er niet in hoort, wordt de container niet geleegd.
Collecte


Tot en met 26 januari collecteert De Nationale Eurocollecte vanuit de Stichting Collecteplan. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Van 28 januari tot en met 2 februari 2002 wordt er niet gecollecteerd.
Raadscommissies


Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn

De commissie SPOW vergadert op dinsdag 22 januari 2002 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Centrale Huisvesting

* Vaststelling nieuwe verordening leerlingenvervoer gemeente Hengelo 2001

* Beschikbaar stellen van middelen om onderwijs te verzorgen aan leerplichtige kinderen die langdurig thuis zitten.
* Evaluatie Intercultureel Sportfestival Overijssel.
* Afzegging BC Hengelo m.b.t. organisatie Europacup drie banden en verzoek om bijdrage in de kosten voor deelname in Porto
* SUWI Sluitende aanpak en gevolgen voor de sector Sociale Zaken.
* Adviesnota over m.n. organisatorische en personele gevolgen door inwerkingtreden SUWI

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De commissie ABZ vergadert op woensdag 23 januari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Centrale huisvesting

* Toestemming om de GHOR te koppelen aan de bestuurscommissie Regionale brandweer en de naam te wijzigen in Bestuurscommissie Veiligheid

Financiën en Cultuur

De commissie FICU vergadert op donderdag 24 januari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Vrijstelling hondenbelasting buitengebied
* Kredietaanvraag voor de aanpak verwijderen met asbest verontreinigd valzand
ter plaatse van de speeltuin "de Hengelose Es"
* Wegoverdracht N-743 provinciale weg Almelo-Hengelo
* Subsidiëring woningbouwproject Vossenburcht
* Aanpak en reducering grondwateroverlast in de wijk Nijverheid
* Centrale huisvesting

* Subsidiëring projecten 2001 in kader van Stedelijk programma Cultuurbereik 2001-2004

* Verzoek om koop van de grond, bekend als Drienerstraat 14, die thans in erfpacht is uitgegeven.

* Verzoek tot het vergoeden van planschade ex art. 49 WRO
* Herijking bodemmodule ISV

* Evaluatie intercultureel Sportfestival Overijssel
* Beschikbaar stellen middelen om onderwijs te verzorgen aan leerplichtige kinderen die langdurig thuiszitten
* Garantieclausule Wet WOZ

Gemeenteraad


De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 januari vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Regio Twente verzoekt toestemming om de GHOR te koppelen aan de bestuurscommissie Regionale Brandweer en de naam te wijzigen in "Bestuurscommissie Veiligheid"

* Centrale huisvesting

* Eindafrekening project Nieuwbouw Brandweerkazerne
* Aankoop percelen grond en opstallen, gelegen en staande aan de Bornsedijk

* Verkoop van in erfpacht uitgegeven grond aan de Drienerstraat
* Verzoek tot vergoeden planschade ex art. 49 WRO i.v.m. aanleg hoofdontsluitingsweg bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres

* Subsidiëring projecten 2001 in kader van Stedelijk programma Cultuurbereik 2001-2004

* Wegoverdracht N743 - provinciale weg Almelo-Hengelo
* Verkoop van grond met de zich daarop bevindende opstallen, gelegen en staande aan de Ooievaarsweg

* Kredietaanvraag Bandoengstraat i.h.k.v. 30 km-gebied
* Kredietaanvraag 30 km-inrichting Weidedorp
* Nemen voorbereidingsbesluit voor het gebied Bergweg-Tapuitstraat e.o.

* Nota inspraak inzake Notitie ruimtelijke randvoorwaarden bij plaatsing van zend/antenne-installaties

* Vaststellen bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied
* Vaststellen Masterplan Hart van Zuid

* Partiële herziening Westermaat Noord (TV Oost)
* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop
* Werkaanvaardingssubsidie in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden

* Aanpassing gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente
* Adviesnota over m.n. organisatorische en personele gevolgen door inwerkingtreding SUWI

* SUWI, sluitende aanpak en gevolgen voor de sector Sociale Zaken
* Stand van zaken Wozoco's

* Vaststelling nieuwe Verordening Leerlingenvervoer gemeente Hengelo 2001

* Aanpak en reducering grondwateroverlast in de wijk Nijverheid
* Verordening Bodembescherming Hengelo Ov.
* Kredietaanvraag aanpak verwijderen met asbest verontreinigd valzand ter plaatse van de speeltuin De Hengelose Es
* Herijking bodemmodule ISV

* Subsidiëring woningbouwproject Vossenburcht
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 28 januari gebeurt dat door:

* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* de ChristenUnie van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* D66 op afspraak (telefoon 2501181), e-mail: Lukas@bitbike.com
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042 of e-mail: hengelo@sp.nl)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-

ingang onder de toren.

Let op!

In de gemeentegids van 2002 staat per abuis het verkeerde secretariaat bij het CDA genoemd. De secretaris van het CDA is mw. G.M. Weenink-Poorthuis, Paul Pellastraat 37, 7558 HN Hengelo, telefoon 277 18 12.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 23 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Nummering kandidatenlijsten en beslissing geldigheid lijstencombinaties

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat op donderdag 24 januari 2002 om 10.00 uur, in een openbare zitting in het stadhuis de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben.

Ter inzage

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden vanaf vrijdag 25 januari 2002 voor een ieder ter inzage gelegd bij de Afdeling Burgerzaken, Burg. Jansenplein 1 kamer 173.

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 25 januari 2002 om 16.00 uur, in het stadhuis in een openbare zitting zal beslissen over:

* de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
* het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
* het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

Informatieavond grondwateroverlast Nijverheid

De buurt de Nijverheid kampt met grondwateroverlast. Uit klachten van de bewoners is gebleken dat het grondwater in de Nijverheid, met name in natte herfst- en winterperioden, leidt tot overlast, zoals vocht in de woningen. De gemeente Hengelo wil iets doen aan deze grondwateroverlast, die in meerdere buurten speelt. Vanwege de ernst van de situatie in de Nijverheid is voor deze buurt als eerste een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt gezamenlijk door de gemeente Hengelo en woningbeheer St. Joseph uitgevoerd. Het bewonersoverleg van de buurt de Nijverheid is hierbij nauw betrokken.

Uitnodiging

De gemeente Hengelo, Woningbeheer St. Joseph en Bewonersoverleg De Nijverheid nodigen u van harte uit voor een informatieavond met als thema "het verminderen van grondwateroverlast in de buurt de Nijverheid". De avond wordt gehouden op woensdag 23 januari 2002 vanaf 19.30 uur in het gebouw van muziekvereniging Excelsior aan de Geerdinksweg 40 te Hengelo. Op deze avond geven de gemeente Hengelo, woningbeheer St. Joseph en het bewonersoverleg De Nijverheid een uitleg over het Plan van Aanpak en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Inloopuren

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, dan kunt u aanvullend op deze informatieavond terecht bij een tweetal "inloopspreekuren", georganiseerd door St. Joseph. Deze spreekuren vinden plaats op:
* dinsdag 29 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur
* donderdag 31 januari van 13.30 uur tot 16.30 uur
Deze spreekuren zijn eveneens in het gebouw van muziekvereniging Excelsior aan de Geerdinksweg 40 te Hengelo.

Gezondheidswijzer


Thema: Gezonde Voornemens: stoppen met roken, gezonder eten, meer bewegen

Goede voornemens: veel mensen hebben ze bij de start van het nieuwe jaar. Vaak gaat het hierbij om gezonde voornemens, zoals stoppen met roken, gezonder eten of meer bewegen.

De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, besteedt in de maanden januari en februari aandacht aan het thema gezonde voornemens. Informatie over dit thema kunt u krijgen bij de Gezondheidswijzer en in de bibliotheek. Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en gezondheidszorg kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer.

De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo en iedere dag geopend tussen 9.00 en 15.00 uur, telefoon 0546-536890. De gewenste informatie wordt (gratis) toegestuurd.
Bestemmingsplannen


Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O-kwadraat (fase 1)

Fase 1 van het plan O-kwadraat betreft het gebied omsloten door Oldenzaalsestraat, Oude Molenweg, Colensostraat en de Paul Krugerstraat. Voor dit gebied is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld teneinde woningbouw te realiseren. De voormalige dr. Schaepman mavo is in het plan opgenomen en zal na restauratie dienst doen als wooncomplex al dan niet gecombineerd met kleine dienstverlenende bedrijven.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 23 januari 2002 tot 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze op dit plan richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen


Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* Breemarsweg 73, plaatsen dakkapel

* Else Mauhsstraat 124, plaatsen dakkapel
* Koolzaadstraat 16, oprichten schuur

* Sloetsweg 146, veranderen en vergroten woonhuis
* Vondelstraat 29, veranderen en vergroten woonhuis
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Breemarsweg 73, oprichten berging

* Breemarsweg 75, oprichten berging

* Hassinkweg 11, veranderen gevel bedrijfsgebouw
* Waalstraat 25, oprichten berging

Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Bouwvergunningen

In de week van 7 tot en met 11 januari 2002 is vergunning verleend voor:

* Adastraat 20, oprichten van een garage annex berging
* Berendinastraat 47, veranderen en vergroten woonhuis
* Berlijnstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis
* Caro van Eyckstraat 35, veranderen en vergroten woonhuis
* Dorastraat 40, veranderen en vergroten woonhuis
* Else Mauhsstraat 65, plaatsen dakkapel

* Enschedesestraat 133, veranderen en vergroten woonhuis
* Gronaustraat 9, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. erker
* Mr P J Troelstrastraat 107, veranderen en vergroten kapsalon
* Oldenzaalsestraat 547, oprichten opslagruimte
* Oude Hengeloseweg, oprichten brug (nabij nr. 130)
* Oude Molenweg 40, plaatsen trap (vlucht)
* Pastoor Geertmanstraat 16, oprichten woonhuis met garage
* Paul Pellastraat 50, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. atelier

* Piet Mondriaanstraat 72, veranderen woonhuis
* Rumkehof 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Toulonstraat 2, oprichten kinderdagverblijf
* Toulousestraat 7, veranderen en vergroten woonhuis
* Twekkelerweg 231 A, veranderen en vergroten woonhuis
* Valeriusstraat 17, plaatsen van een dakopbouw op een schuur
* Vechtlaan 28, veranderen en vergroten woonhuis
* Waalstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker
Sloopvergunning

In de week van 7 tot en met 11 januari 2002 is vergunning verleend voor:

* Nieuwstraat 43, slopen asbesthoudende onderdelen
Reclamevergunning

In de week van 7 tot en met 11 januari 2002 is vergunning verleend voor:

* Welbergweg 90, plaatsen neonlichtreclame en 1 vlaggenmast
Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouw-, sloop- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 7 tot en met 11 januari 2002. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Louis van Tulderstraat 51, veranderen en vergroten woning met erker

* Breemarsweg 627A, veranderen en vergroten woning met erker
* Roemer Visscherstraat 11, veranderen en vergroten woning
* Berendinastraat 15, veranderen en vergroten woning
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 23 januari tot 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 20 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstelling artikel 15 WRO

Er is een verzoek ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Piet Mondriaanstraat 96.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Hengelose Es en t Rot bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 23 januari tot 6 februari 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 6 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 WW

Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van een dakkapel bij een woning op het perceel Woolderbeekweg 9.

De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Zij zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 23 januari tot 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u tot 20 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer


Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Hengelo zijn van plan om een revisievergunning te verlenen ingevolge de Wet milieubeheer aan:
* Groothuis Hampsink, voor een inrichting bestemd voor de opslag van dieselolie en mest, Bornsedijk 38

De vergunning bevat voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage, bedenkingen en openbare zitting

De ontwerpbeschikking met de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 23 januari tot en met 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 20 februari 2002 schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Degene die bedenkingen inbrengt, kan het gemeentebestuur verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende de inzagetermijn kunt u verzoeken om een openbare zitting, waar u mondeling bedenkingen kunt inbrengen. Ook is er tijdens deze openbare zitting gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking.

Tegen de hierna op de aanvraag om vergunning te nemen beschikking kan later beroep worden ingesteld, zowel door degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbeschikking als door degene die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bezwaren in te brengen.

Ook staat beroep open voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de beschikking in vergelijking tot het ontwerp daarvan worden aangebracht.

Toepassing hoorplicht ex artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht

Een melding als bedoeld in artikel 8.19 tweede lid van de Wet milieubeheer (Wm) is ingediend, over een voorgenomen verandering van:
* J.M. Kuipers en Zn. Loonbedrijf, voor het verplaatsen van de tank-, wasplaats, gas- en zuurstof voorraad en het uitbreiden van de verharding op het terrein, Sluitersdijk 32.

Deze voorgenomen verandering is niet in overeenstemming met de voor de desbetreffende inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. De voorgenomen verandering leidt echter naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door het betreffende bedrijf volgens de geldende milieuvergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen worden veroorzaakt.

De voorgenomen verandering leidt naar ons eerste oordeel ook niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning, voorschriften of beperkingen).

Ter inzage en zienswijzen

De bovenstaande melding met daarbij behorende stukken ligt vanaf woensdag 23 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Tegen betaling van de kosten wordt hiervan desgevraagd een afschrift verstrekt.

Voor wij door middel van een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer een besluit nemen over de aanvaardbaarheid van de beoogde verandering worden belanghebbenden krachtens artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het nemen van de definitieve verklaring, welke geldt als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.

Melding artikel 8.41 Wm

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen, als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* Zotte Lotte (café) aan de Pastoriestraat 31 en Coconuts(café/danscafé) aan de Pastoriestraat 41, in verband met het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer.

* Woningbeheer St. Joseph, in verband met de realisatie van een appartementencomplex aan de Schubertstraat en van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in verband met de bouw van een asielzoekerscentrum aan de Sportlaan Driene 1 (Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer)

* Van Meijel Handelsonderneming, in verband met het van oprichten van een groothandel in bedrijfshygiëne aan de Zaagstraat 2a, van PR Verhuur BV in verband met het veranderen van de inrichting voor het verhuren van machines voor de bouw-, installatie-, schilder- en schoonmaakbedrijven aan de Wegtersweg 18 en van Ten Brummelhuis BV in verband met het van toepassing worden van het hierna genoemde besluit op het schildersbedrijf aan de Generatorstraat 12, (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer)
* Autobedrijf Paul Meijer, in verband met het van toepassing worden van het hierna genoemde besluit op de autohandel aan de Deldenerstraat 42 en van NT Autos in verband met het oprichten van een autohandel aan de Havenkade 70 (Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.

* City Dansschool de Boksdams BV, in verband met het oprichten een dansschool, Drienerstraat 37 (Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer)

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 23 januari 2001 inzien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Verklaring op melding ingevolge artikel 8.19 2e lid Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben besloten tot het afgeven van een positieve verklaring, als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer, op de melding gedaan door:
* H.A.M. Peters, h.o.d.n. "de Rijnshoeve" van de bouw binnen de paardenhouderij, van een hal voor het berijden van paarden en de stalling van machines en van de sloop van een schuur, Deldenerdijk 55 te Beckum,

De veranderingen van de paardenhouderij, of de werking daarvan, zijn niet in overeenstemming met de voor deze inrichting geldende milieuvergunning of de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen. Niettemin vallen ze onder de vergunning aangezien ze niet leiden tot een andere inrichting dan vergund, noch tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Verder geeft de melding geen aanleiding de vergunning dan wel de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften met toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieu-beheer te wijzigen of in te trekken.

Ter inzage en bezwaar

De melding, de verklaring en eventuele andere daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 januari tot 7 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Belanghebbenden kunnen tot 7 maart 2002 tegen de verklaring een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar;

Verzoek om voorlopige voorziening

De verklaring op de melding treedt in werking op 7 maart 2002 tenzij voor die datum een bezwaarschrift is ingediend en tevens een verzoek om voorlopige voorziening (bijv. schorsing) is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek dient u een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen, alsmede een onderbouwing van het spoedeisend belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd van 109 (rechtspersonen 218).
Informatie

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift, het later instellen van beroep tegen de beslissing op bezwaar en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Kapvergunningen


In de week van 8 tot en met 14 januari 2002 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 1 els in de Jan Kroesestraat nabij huisnummer 5. Herplant: 1 boom in de maat 14/16.

* 4 lijsterbessen in de Henry Dunantstraat nabij huisnummer 35. Herplant: 4 bomen in de maat 14/16.

* 18 populieren in de Barnsteenstraat. Herplant: 18 eiken in de maat 14/16.

* 2 wilgen in de Jan van der Heydenstraat tegenover huisnummer 17. Herplant: 2 bomen in de maat 16/18.

* 6 Japanse sierkersen in de Neptunusstraat 2 t/m 12. Herplant: 6 essen in de maat 14/16.

* 1 berk in de Beverfeurde. Er komt geen herplant.
* 1 linde in de Dennenbosweg 179. Er komt geen herplant.
* 1 haagbeuk in de Paul Krugerstraat-Oldenzaalsestraat. Bij herinrichting Paul Krugerstraat-Oldenzaalsestraat wordt de herplant meegenomen.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 8 tot en met 14 januari 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten


In de week van 14 januari tot en met 18 januari 2002 zijn de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toegewezen:

* op Plein 2 van 't Swafert aan de Slauerhoffstraat
* bij het doodlopende gedeelte van de Ottoweg, nabij huisnummer 54
De parkeerplaatsen mogen, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Feestelijkheden rond het bruidspaar


Planten herinneringsboom en onthullen plaquette

Op zaterdag 2 februari

Op zaterdagmiddag 2 februari organiseert de Oranjevereniging een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem Alexander en Maxima. Rond 15.00 wordt er in aanwezigheid van onder meer Hengelose echtparen die ook op 2 februari zijn getrouwd, een boom geplant ter hoogte van Stravinsky. De burgemeester zal er een plaquette onthullen.

Stadsbeiaardier Roel Smit zorgt tussen 14.00 en 14.45 uur voor een fraai beaardierspel. Nadien zorgt de PTT fanfase voor de muzikale omlijsting.

U bent hierbij rond 15.00 uur van harte welkom.

Felicitatie-album

Eveneens op zaterdagmiddag zet de burgemeester van Hengelo, de heer F. Kerckhaert, de eerste handtekening in het felicitatie-album. Dit album wordt nadien aangeboden aan het koninklijk paar.

Ook de bij de feestelijkheden aanwezige Hengelose echtparen kunnen hun handtekening plaatsen.

Wilt u ook een felicitatie plaatsen of alleen uw naam vermelden, dan kunt u met ingang van maandag 4 februari terecht in het stadhuis. Het album ligt er 14 dagen.

Vlaggen op 2 februari

Zaterdag 2 februari is een feestelijke dag. Het gemeentebestuur roept iedereen op zoveel mogelijk op deze dag te vlaggen. Ook bij het gemeentehuis zullen de vlaggen gehesen worden.Mededelingen vanaf januari 1999

Klik op de datum of week van de mededeling die u zoekt:


actuele mededeling
2002
januari 8 15
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
2001
januari 5 12 19 26
februari 2 9 16 23
maart 2 9 16 23 30
april 6 13 20 27
mei 8 15 22 29
juni 6 12 19 26
juli 3 10 17 24 31
augustus 7 14 21 28
september 4 11 18 25
oktober 2 9 16 23 30
november 6 13 20 27
december 4 11 18

2000
week 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52
1999
week 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
14 15 16 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52