Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Menselijk kapitaal is de moeite waard

Actiepunt
Het effectieve aanbod op de arbeidsmarkt moet (kwantitatief en kwalitatief) worden verruimd.

Wat is het probleem?
De afgelopen jaren stond er een flinke spanning op sommige delen van de arbeidsmarkt. Groot was het aantal onvervulbare vacatures voor gekwalificeerd personeel. Of dat zo blijft, hangt uiteraard onder andere af van de economische ontwikkeling de komende jaren. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat een aantal structurele ontwikkelingen de spanning nog wel een tijdje in stand zullen houden op de arbeidsmarkt.
Hoe dat komt? Onder andere door de demografische ontwikkeling (vergrijzing), waardoor de beroepsbevolking relatief kleiner wordt. Maar ook door de enorme groep WAO-ers, vutters en andere mensen die uit het arbeidsproces zijn gestapt.
En dan faalt helaas het overheidsbeleid ook op andere punten. De overheid is nog steeds bezig het aanbod van werk te verruimen, via gesubsidieerde banen en anderszins, hoewel dit beleid al lang door de tijd is ingehaald. En ze besteedt veel te weinig aandacht aan de wensen van de moderne werkgever en werknemer. Die willen flexibilisering van arbeidsovereenkomsten, vrijheid en maatwerk voor het individu. Maar de overheid is daar in haar regelgeving nog nauwelijks mee bezig.

Wat moet veranderen?
Menselijk kapitaal is de moeite waard; het effectieve arbeidsaanbod moet wordt vergroot om de open plekken op de arbeidsmarkt te kunnen invullen.
De demografische ontwikkeling is moeilijk te keren. Het kindertal gaat niet zomaar omhoog. Wellicht zijn er in de toekomst arbeidsmigranten van buiten Europa nodig om de verhouding tussen het werkende en het niet-werkende deel van de bevolking in evenwicht te houden. Maar dat vereist een herijking van het totale immigratiebeleid in het kader van de Europese Unie. Voor wie zetten we de grenzen open en voor wie niet en op welke gronden?
Er is een internationale race om talent aan de gang. Wil Nederland daar aan mee kunnen doen, dan is in elk geval een versoepeling van de procedures bij de grens vereist, zodat bijvoorbeeld mensen uit aangewezen beroepsgroepen makkelijker in Nederland aan het werk kunnen.
Het probleem van de verspilling van arbeid vanwege het sociale zekerheidsstelsel is goed te verhelpen, maar er is wel durf voor nodig. De toegang tot de sociale zekerheid moet strenger worden. En er moet maximale inspanning worden gepleegd om mensen die nu buiten het arbeidsproces staan, de arbeidsmarkt op te krijgen. Oudere werknemers zouden ook langer moeten doorwerken, in plaats van vervroegd uit te treden. En er moet meer geïnvesteerd worden in scholing en opleiding. Het gaat immers niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van het aanbod van arbeid. Scholingsachterstanden - met name bij allochtonen - moeten met spoed worden weggewerkt en mensen moeten kansen krijgen om hun kennis en ervaring op peil te houden. Scholing kost echter geld. Dat heeft iedereen er graag voor over, maar er is één voorwaarde: de loonkostenontwikkeling moet verantwoord blijven. Opnieuw een reden waarom lastenverlichting voor het bedrijfsleven ook de komende jaren noodzakelijk blijft. En dan het derde probleem: het gebrek aan moderne arbeidsvoorwaarden. De overheid zou regels beter moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het combineren van arbeid en zorg vraagt om veel meer speelruimte in de arbeidsverhoudingen dan de doorsnee-cao nu biedt. Mensen willen veel eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om werk en privé op elkaar aan te laten sluiten. Werkgevers moeten op die eisen kunnen inspelen. Het draait allemaal om flexibiliteit. Wat zijn de voorstellen van VNO-NCW?
o Schep omstandigheden die leiden tot meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden. De individuele werknemer wil maatwerk met het oog op zijn persoonlijke wensen en omstandigheden. Geen nieuwe collectieve verlofregelingen meer.
o Kies als overheid voor een zeer terughoudende rol op het gebied van pensioenregelingen. Nederland is dankzij de inspanningen van werkgevers én werknemers een uitstekend pensioenland. De rol van de wetgever is op dit gebied zeer bescheiden.
o Zorg voor omstandigheden waardoor sociale partners kunnen voortbouwen op de succesformule van een beheerste loonkostenontwikkeling.
o Creëer in de overheidsbegroting voldoende ruimte voor lastenverlichting. Dit uiteraard met het oog op een beheerste loonkostenontwikkeling, maar ook om de investeringen in kennis en employability van werknemers betaalbaar te houden. Bij lastenverlichting moet gedacht worden aan: een belangrijke verlaging van de vennootschapsbelasting, het fiscaal stimuleren van resultaatafhankelijke beloning, verlaging van de marginale belastingtarieven en het terugsluizen van de grote premieoverschotten in de werknemersverzekeringen.
o Stop met achterhaald arbeidsmarktbeleid: volledig gesubsidieerde banen zijn niet meer van deze tijd.
o Stimuleer de arbeidsmobiliteit binnen Europa en vanuit de toetredende nieuwe EU-landen en versoepel vergunningprocedures bij de grens, zodat arbeidsmigranten uit aangewezen beroepsgroepen makkelijker in Nederland aan de slag kunnen.
o Zorg voor een strengere toegang tot de sociale zekerheid (zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk).
o Geef oudere werklozen weer een sollicitatieplicht en schaf de fiscale faciliëring van de vut af.
Achtergrondmateriaal

VNO-NCW-prioriteitennota Arbeidsmarkt (PDF-bestand)


---