Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

http://www.minlnv.nl

MIN LNV: Regels verlagen subsidies pop Nederland vastgesteld

nr. 8 22-01-2002

REGELS VERLAGEN SUBSIDIES POP NEDERLAND VASTGESTELD

Op 1 februari 2002 treden de beleidsregels verlagen subsidie Plattelands-ontwikkelingsprogramma in werking. Deze beleidsregels geven aan wat er gebeurt als subsidieverplichtingen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2000-2006 (POP Nederland) niet worden nageleefd.

Op grond van het POP Nederland worden activiteiten gesubsidieerd die de ontwikkeling van het platteland moeten stimuleren. De Europese Gemeenschap financiert een deel van de uitgaven voor het POP Nederland. Subsidie-ontvangers moeten voldoen aan verplichtingen, die zijn opgenomen in Europese- en nationale regelgeving met betrekking tot het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verplichting gegevens over de uitvoering van de activiteit te melden en controles toe te laten. De gevolgen van niet naleven van deze subsidieverplichtingen liggen niet altijd in de desbetreffende Europese regelgeving of nationale subsidieregelgeving vast.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft het betrokken bestuursorgaan de mogelijkheid om, indien subsidieverplichtingen niet worden nageleefd,
. een subsidie lager vast te stellen,
. een subsidieverlening of -vaststelling in te trekken, of . een subsidieverlening of -vaststelling ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.
De nu gepubliceerde beleidsregels op basis van de Awb geven, aanvullend op wat reeds wel Europees en nationaal is vastgelegd, aan wat het (financiële) gevolg is van het niet naleven van subsidieverplichtingen in het kader van het POP Nederland. Zo kan bijvoorbeeld een subsidie met tien procent gekort worden als een subsidieontvanger verzuimt bepaalde documenten te bewaren. De subsidie kan zelfs helemaal geschrapt worden als door het ontbreken van dergelijke documenten controle niet meer mogelijk is.

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) en LASER voeren POP Nederland uit. Zij zien samen met de AID toe op de naleving van de subsidieverplichtingen. Zij stellen ook de gevolgen voor de subsidie vast als blijkt dat verplichtingen niet worden nageleefd.

22 jan 02 10:37