Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: OESO WAARSCHUWT NEDERLAND VOOR DOORSCHIETENDE CONTRACTLOONONTWIKKELING Nummer: 9
Datum: 22-01-2002

Het economische beleid van Nederland moet er op gericht zijn om het doorschieten van de contractloonontwikkeling te voorkomen. Onderdeel daarvan moet het versnellen van structurele hervormingen zijn (met name op de arbeidsmarkt) om de concurrentiekracht en de dynamiek van de economie te verbeteren. Het grote aantal inactieven blijft een zwaktepunt van de Nederlandse economie. Met het oog op de vergrijzing is het essentieel om productiviteitsgroei te stimuleren. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de OESO in haar rapport over de Nederlandse economie dat vandaag openbaar werd gemaakt.

Economische ontwikkeling
Sinds begin 2000 zwakt de economische groei in Nederland af, terwijl aan de andere kant de inflatie sterk is toegenomen, onder andere door een forse stijging van de contractlonen. Deze loonontwikkeling noemt de OESO zorgelijk. Als de lonen te hard blijven stijgen verslechtert de concurrentiepositie verder en zal de werkloosheid gaan stijgen, vooral omdat de Nederlandse arbeidsmarkt en sociale zekerheid nog steeds starheden kennen. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn zeer onzeker. Veel zal afhangen van internationale ontwikkelingen, maar ook de verslechterende concurrentiepositie bemoeilijkt het herstel. De OESO verwacht voor 2001 en 2002 respectievelijk 1,4% en 1,6%-groei, maar deze cijfers zijn niet aangepast aan de groeicijfers over het derde kwartaal van 2001 en de neerwaartse bijstelling van de groei van de wereldeconomie. Overigens ziet de OESO 2½% groei voor Nederland in 2003.

Budgettair beleid
De OESO is tevreden over het budgettaire beleid van het kabinet over de afgelopen jaren. Voor de volgende kabinetsperiode kunnen minder behoedzame groeiramingen worden gehanteerd, waardoor de automatische stabilisatoren aan de inkomstenkant beter kunnen werken. Om fricties in het begrotingsproces te vermijden, moet dan wel een grotere uitgavenreserve in de begroting worden opgenomen.

Arbeidsmarkt
Hoewel Nederland een krappe arbeidsmarkt heeft blijft het aantal personen met een uitkering een zwak punt. Het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt moet daarom volgens de OESO prioriteit vormen. Het moet aantrekkelijker worden om te gaan werken, met name voor ouderen, vrouwen en uitkeringsgerechtigden. Volgens de OESO mag de discussie over de WAO niet leiden tot het versoepelen van uitkeringsrechten. Ook moeten aanvullingen op wettelijke uitkeringen worden vermeden. Gegeven de gunstige arbeidsmarkt moeten ook bestaande arbeidsongeschikten worden herbeoordeeld en de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor ouderen en veel bijstandsgerechtigden kan worden ingetrokken. Belemmeringen in wetgeving en CAO's om langer te werken zouden moeten worden herbezien. Ook dienen de toegangdrempels tot de arbeidsmarkt voor personen buiten de EU met specifieke kennis en vaardigheden te worden verlaagd.

Marktwerking
De OESO is positief over afschaffing van de vestigingswet. Andere toetredingsbarrières voor ondernemers zouden ook verminderd moeten worden, zoals door herziening van de faillissementswet en betere toegang voor ondernemers tot kapitaal en kennis. Ook dringt de OESO aan op verdere liberalisering van de elektriciteitssector. De OESO beschouwt de kabinetsplannen om in de zorgsector over te stappen op een vraaggeoriënteerd stelsel als veelbelovend.

Productiviteit
De economische groei in Nederland wordt gegeven de vergrijzing van de bevolking steeds meer afhankelijk van de ontwikkeling van de productiviteit. De Nieuwe Economie heeft Nederland echter nauwelijks extra productiviteitsgroei opgeleverd. In vergelijking met de VS is in Nederland veel minder geïnvesteerd in ICT-toepassingen. Volgens de OESO komt dat doordat ICT-prijzen in Nederland hoger liggen, de concurrentie op markten beperkter is en arbeidsmarktregulering de mogelijkheden voor bedrijven beperkt om te reorganiseren teneinde ICT winstgevend in te zetten. Verder vormen knelpunten in de infrastructuur een bedreiging voor de productiviteitsontwikkeling.

Vergrijzing
Nederland is volgens de OESO goed voorbereid op de vergrijzing. De OESO noemt wel het risico van lage rendementen op pensioenenbesparingen. Als de lage rendementen van het afgelopen jaar aanhouden moet er volgens de OESO extra gespaard worden of zullen pensioenaanspraken versoberd moeten worden. De vergrijzing vergt verder een hogere participatie, van met name ouderen. Dat vergt tal van maatregelen om het voor ouderen aantrekkelijker te maken om te blijven werken.

Ga naar de volgende link in uw browser om u uit te schrijven voor de MailService van EZ: