Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.minszw.nl

MIN SZW: Overheidsbeleid kan beter aansluiten op levensloop

2002/5
22 januari 2002

Staatssecretaris Verstand: overheidsbeleid moet beter aansluiten op hedendaagse levensloop

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat het overheidsbeleid beter moet aansluiten op de veranderingen die de levensloop van mensen heeft ondergaan. De standaard levensloop van leren, werken en pensioen (voor mannen) en leren en zorgen (voor vrouwen) die tot halverwege de jaren zeventig gebruikelijk was, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe, minder eenduidige en voorspelbare levensloop. Mensen geven afhankelijk van hun levensfase een meer individuele invulling aan de tijd die ze besteden aan werk, zorg, scholing en vrije tijd. Bovendien worden deze activiteiten meer dan vroeger gecombineerd en afgewisseld. Met wijzigingen op het gebied van de sociale zekerheid en pensioenen, onderwijs, zorg en wonen kan de overheid hierop beter aansluiten.

Dit staat in de .Verkenning levensloop., die staatssecretaris Verstand heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De verkenning is interdepartementaal opgesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In de verkenning worden verschillende opties geschetst op het gebied van het sociale stelsel en werken, onderwijs, zorg en wonen. Verstand wil hiermee bouwstenen voor toekomstig beleid aanleveren.

Nieuwe levensloop kent vijf fasen
In de nieuwe levensloop zijn volgens de verkenning vijf fasen te onderscheiden die door mannen én vrouwen worden doorlopen. Na de periode van de vroege jeugd is door de individualisering en verlenging van de opleidingsduur een lange periode van .jongvolwassenheid. ontstaan. Tot hun dertigste kiezen mensen vaak nog niet definitief voor een baan of partner en heeft men veelal nog geen kinderen. Tussen het dertigste tot zestigste jaar volgt .het spitsuur van het leven., waarin veel activiteiten plaatsvinden en de financiële lasten hoog zijn. Een carrière wordt vaak gecombineerd met de zorg voor kinderen of zieke ouders en het volgen van opleidingen en cursussen. Omdat mensen gemiddeld eerder stoppen met werken en de levensverwachting is gestegen, volgt hierop een langere periode van .actieve ouderdom., waarin vaak vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke activiteiten worden verricht. De periode waarin mensen betaald werk verrichten en bijdragen aan collectieve voorzieningen is korter geworden. In de vijfde en laatste fase kunnen ouderen afhankelijk raken van de zorg van anderen.
In de verkenning wordt gesproken van de drie O.s: overbelasting van mensen in de middenfase, onderbenutting van ouderen en onderhoud van kennis en vaardigheden door het leven heen.

Pensioenaanspraken inzetten voor verlof
Het huidige sociaal stelsel belemmert soms nog de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om te zorgen of te leren. Juist in .het spitsuur van het leven. is meer behoefte aan verlof dan in de fase ervoor en erna. Volgens de verkenning moet de financiering van verlof een verantwoordelijkheid zijn van zowel de werknemer, de werkgever als de overheid. Naast collectief gefinancierde regelingen voor verlof, kunnen werknemers een individuele spaarregeling voor verlof hebben, zoals de huidige regeling voor verlofsparen. In de toekomst zou de regeling uitgebreid kunnen worden met een krediet, waardoor men tijdelijk .rood. mag staan. Daarnaast kan verlof gefinancierd worden door aanspraken op aanvullend pensioen deels om te zetten in betaald verlof. Zo kan de fiscale facilitering van pensioenen gedeeltelijk ook voor de financiering van verlof worden gebruikt. Het opgenomen verlof kan eventueel gecompenseerd worden aan het eind van de carrière door de pensionering uit te stellen. Een optie om de financiële druk in de middenfase van het leven te verlichten is om het pensioen variabel op te bouwen. In .het spitsuur. betaalt men dan tijdelijk geen of minder premie terwijl in de periode ervoor en erna meer premie wordt ingelegd.

De stap van alleen zorgen naar een combinatie van zorg en werk is niet altijd financieel aantrekkelijk, door extra kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang. Een manier om de overstap fiscaal aantrekkelijker te maken, is om de zogenaamde .combinatiekorting. te verhogen voor mensen met een laag inkomen of een tijdelijke lastenverlichting voor herintreders in te voeren. Een andere optie is om de ouderbijdrage voor kinderopvang meer op het persoonlijk inkomen te baseren en niet op het gezamenlijk inkomen van beide ouders. Mensen zetten nu de kosten van kinderopvang vooral af tegen het inkomen dat de partner die gaat werken zal verdienen.

Spaarrekening voor opleidingen vergroot .employability. De overheid kan volgens de verkenning de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijken door met een stimuleringsprogramma bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de .brede school., waar kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen of sport- en muzieklessen volgen. Hiervoor moeten schoolgebouwen worden aangepast aan deze na-schoolse activiteiten. Een nieuwe opleiding kan personeel kwalificeren voor een combinatie van de huidige functies van onderwijsassistent, overblijfkracht en opvangleidster. Dit vraagt ook om aanpassing van CAO.s.
Om de positie van achterstandsgroepen te verbeteren kan .voor- en vroegschoolse educatie. worden aangeboden aan alle kinderen van twee tot vijf jaar met een taalachterstand, zodat zij een betere start in het onderwijs maken.
Om volwassenen nadrukkelijker dan nu te stimuleren tot .een leven lang leren., is het belangrijk hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen .employability., aldus de verkenning. Een optie is om werknemersspaarregelingen toe te spitsen op de financiering van scholing. Niet-werkenden zouden via .vouchers. of leerrechten aan scholing kunnen deelnemen. Een andere optie is om een persoonsgebonden budget voor onderwijs in te voeren. Een expertisecentrum .leven lang leren. zou goede voorbeelden kunnen verzamelen en die uitdragen en educatieve netwerken kunnen opzetten.
Welzijnsinstellingen, zoals buurthuizen, zouden samen met traditionele scholingsinstellingen in .leercentra. laagdrempeliger onderwijs kunnen aanbieden aan moeilijk te bereiken groepen, zoals ouderen of allochtone vrouwen.

Jongeren beter voorbereiden met vrijwilligerswerk in de zorg Door de behoefte van ouderen en gehandicapten om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is het noodzakelijk om zorg- en welzijnsvoorzieningen op lokaal niveau goed op elkaar af te stemmen. De verkenning kent daarbij een belangrijke coördinerende rol toe aan de gemeente. De samenhang tussen zorg en welzijn zou bijvoorbeeld geregeld kunnen worden in een dienstverleningswet. Om jongeren beter voor te bereiden op een leven waarin werken, leren en zorgen worden gecombineerd, zou op school het volgen van lessen over dit onderwerp kunnen worden gecombineerd met vrijwilligerswerk in de zorg.

Fiscaal aantrekkelijke hypotheek voor .levensloopbestendige. woning Woningen en voorzieningen in woonwijken zouden meer aan de behoeften in de verschillende levenfasen kunnen worden aangepast. Zo hebben werknemers misschien behoefte aan een thuiswerkplek, terwijl ouderen juist behoefte hebben aan een huis waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De overheid zou de diversiteit van het woningaanbod kunnen stimuleren door een hypotheek voor .levensloopbestendige woningen. fiscaal aantrekkelijker te maken. Ook kunnen bestemmingsplannen getoetst worden op
.levensloopbestendigheid..
Binnen de wijk kunnen voorzieningen (zoals de supermarkt en de stomerij, maar ook crèches en gezondheidscentra) meer op één plek worden geconcentreerd, waardoor het minder tijd kost om er gebruik van te maken. Het kabinet werkt al aan de introductie van een exploitatievergunning voor gemeenten die het mogelijk maakt dat de door hen gemaakte kosten voor het bouwrijp maken van het terrein voor een dienstenknooppunt, worden verhaald op projectontwikkelaars. Ook kan de gemeente met de exploitatievergunning eisen stellen aan de locatie.


---

----
De volledige tekst van de Verkenning levensloop staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op 'Officiële publicaties' in de rechter knoppenbalk).

22 jan 02 11:21