OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

OUNL PROEFSCHRIFT: Stress onder docenten en bankpersoneel hoog

De hoeveelheid werkstress in onze samenleving is hoog en blijkt nog steeds toe te nemen. Dit gaat gepaard met verschillende gezondheidsklachten, motivatieproblemen, een hoog ziekte verzuim, hoge toetreding tot de WAO en dus ook met hoge kosten. Bepaalde kenmerken op het werk kunnen aanleiding geven tot burnout en mensen doen besluiten een organisatie te verlaten, maar kunnen ook leiden tot een hoge(re) werkmotivatie.
Uit het promotieonderzoek 'Work and individual determinants of intrinsic work motivation, emotional exhaustion and turnover intention. A study among bank employees and teachers' dat Inge Houkes (faculteit Sociale wetenschappen (psychologie) Open Universiteit Nederland) op vrijdag 18 januari 2002 verdedigde aan de Universiteit Maastricht, blijkt dat er onder docenten en bankmedewerkers specifieke kenmerken te onderscheiden zijn die leiden tot burnout, ontslagname of hoge(re) motivatie. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een hoge mate van autonomie met name leidt tot een hoge werkmotivatie, terwijl een hoge werkdruk juist leidt tot burnout. Overigens geldt dat de effecten van werk niet voor elke werknemer dezelfde zijn, maar afhankelijk zijn van diens karaktereigenschappen.

Werkdruk onder docenten hoger
Houkes gebruikte voor haar onderzoek twee steekproeven: één uit de profit sector (500 medewerkers van een grote Nederlandse bank) en één uit de non-profit sector (644 docenten van een regionaal opleidingscentrum). De resultaten van het onderzoek: in de eerste plaats blijkt dat bankpersoneel te kampen heeft met een zeer hoge werkdruk en veel onvervulde loopbaanwensen. De verloopintentie onder bankmedewerkers is verder vrij hoog. Ook onder docenten is de werkdruk en het niveau van onvervulde loopbaanwensen zeer hoog. Emotionele uitputting (burnout) is ook een belangrijk probleem in deze groep. Het komt veel voor onder docenten, meer dan bij bankpersoneel. Verder concludeert Houkes dat de cross-sectionele hypotheses met betrekking tot de relaties tussen werkkenmerken en effectvariabelen bevestigd zijn in beide steekproeven. Uitdagend werk dat hoog scoort op taakkenmerken zoals autonomie en afwisseling, is gerelateerd aan intrinsieke werkmotivatie; werkdruk en sociale steun zijn gerelateerd aan emotionele uitputting; en onvervulde loopbaanwensen zijn gerelateerd aan verloopintentie.

Relatie tussen sociale steun en verloopintentie Behalve het bovenstaande relatiepatroon worden ook enkele additionele relaties gevonden. In de steekproef onder bankpersoneel is een relatie gevonden tussen werkdruk en intrinsieke werkmotivatie. In de steekproef onder docenten is een relatie aangetoond tussen taakkenmerken en emotionele uitputting. Bovendien wordt in beide steekproeven een relatie gevonden tussen sociale steun en verloopintentie. Deze laatste relatie blijkt dus wat meer consistent te zijn, terwijl de overige twee additionele relaties als steekproef-specifiek worden beschouwd.

Frustratie
De aanwezigheid van enkele significante longitudinale paden toont aan dat werkkenmerken (bijvoorbeeld werkdruk) zowel op de korte als de lange termijn van invloed zijn op effectvariabelen (bijvoorbeeld emotionele uitputting). De 'omgekeerde' longitudinale relatie tussen verloopintentie (op tijdstip 1) en onvervulde loopbaanwensen (op tijdstip 2) bij onderwijzers zou verklaard kunnen worden door de het gebrek aan alternatieven voor onderwijzers. Onderwijzers met een hoge verloopintentie hebben weinig andere mogelijkheden dan onderwijzer te blijven. Bovendien is de problematiek op veel Nederlandse scholen gelijksoortig. Met andere woorden, verloopintentie kan niet gemakkelijk worden getransformeerd in daadwerkelijk verloop, met als gevolg dat de frustratie over de loopbaanmogelijkheden binnen de eigen instelling verder toeneemt.
Met betrekking tot de persoonskenmerken kan worden opgemerkt dat deze wel direct van invloed zijn op de effectvariabelen, maar dat de relaties tussen werkkenmerken en effectvariabelen niet sterk gemodereerd worden door persoonskenmerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor zowel mensen die hoog scoren op negative affectivity als voor mensen die laag scoren op dit persoonskenmerk, de relatie tussen werkdruk en emotionele uitputting positief is, en dat voor beide categorieën werknemers het verlagen van de werkdruk zinvol lijkt.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Bureau bestuursondersteuning van de Open Universiteit Nederland, telefoon: 045-5762959.

22 jan 02 11:48