Partij van de Arbeid

Den Haag, 22 januari 2002

Vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de leden Hindriks (PvdA), Wilders (VVD), Stroeken (CDA) en Harrwijn (GroenLinks)

1. Heeft u kennis genomen van de artikelen in de NRC* over het zelfstandig ondernemerschap?

2. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de Belastingdienst de eerst verantwoordelijke is voor het vaststellen van de status zelfstandige aan de hand van het fiscale ondernemerschap.

3. Kan de staatssecretaris tevens bevestigen dat de UWV de zelfstandigheid in Eerste instantie moet toetsen aan de hand van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die wordt verstrekt door de Belastingdienst. Dat alleen in geval van fraude, dat bewezen moet worden door het UWV, op deze verklaring kan worden teruggekomen?

4. Kan de staatssecretaris, met verwijzing naar zijn stelling name tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Zelfstandigheidverklaring** bevestigen dat de brief van het GAK Nederland bv*** in het licht hiervan onjuist is en dat deze zo spoedig mogelijk dient te worden gecorrigeerd. In deze brief wordt namelijk gesteld dat het hebben van een VAR niet uitsluit dat er toch sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Dat dit gezamenlijk wordt beoordeeld door de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersinstellingen (UWV).

5. Bent u bereid in het belang van de rechtszekerheid het UWV alsnog instructies te geven waarin wordt gesteld dat het UWV de beoordeling van de Belastingdienst aan de hand van de VAR moeten volgen?


* 5 januari en 6 januari 2002

** Kamerstuk 27 686

*** kenmerk 9911806662220 van december 2001