Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 22 januari 2002Weeknummer: 4

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.7/RW

Ja

Bestemmingsplan Nationaal Hunebedden Informatiecentrum; gemeente Borger-Odoorn.

1. Afwijken van de contourlijn uit het POP, aan de noordoostzijde van Borger, voor de bouw van een nieuw
museum en de inrichting van bijbehorend terrein bij het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum.

2. Het bestemmingsplan Nationaal Hunebedden Informatiecentrum goedkeuren, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, sub a, onder 1, tweede volzin van de voorschriften.
3. De bedenkingen gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond verklaren.

Conform.

6.8/FC

Ja

Vragen ex artikel 29 Reglement van Orde; jaarrekening 2000.

Instemmen met de conceptbrief.

Conform, zin toevoegen.

6.10/LG

Ja

Landschapsbeheer Drenthe; status budgetinstelling en Activiteitenplan en begroting 2002, meerjarenbegroting Landschapsbeheer Drenthe 2002-2005.

De staten voorstellen:

1. Landschapsbeheer Drenthe de status budgetinstelling verlenen.
2. Landschapsbeheer Drenthe een budgetsubsidie verlenen voor de periode 2002 en 2003 (1e fase) en 2004
(2e fase), gebaseerd op de meerjarenbegroting van Landschapsbeheer over de periode 2002 tot en met 2005.

Conform.

Aanpassen in overleg met gedeputeerde Edelenbosch.

6.11/LG

Ja

Jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid 2002.

1. 20.000,-- beschikbaar stellen voor het project Assen/Groningen, fietsend duurzaam mobieler.

2. 21.545,-- beschikbaar stellen voor het project Cursus duurzaam beleid voor nieuwe gemeenteraadsleden.

3. 36.940,-- beschikbaar stellen voor het project Nederland Schoon, Drenthe spant de kroon en dit project voorleggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

4. Het project Jong leren voor duurzaamheid afwijzen.

Conform.

Aanpassen in overleg met gedeputeerde Edelenbosch.

6.12/Ec

Ja

Nederland Schoon, Drenthe spant de kroon.

Ten laste van het Ontwikkelingskrediet toerisme en recreatie maximaal 11.345,-- beschikbaar stellen voor de campagne "Nederland Schoon, Drenthe spant de kroon".

Conform.

6.13/CW

Ja

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 1e tranche 2002.

Instemmen met het bestedingsvoorstel.

Conform.

6.14/MB

Ja

Mijnbouwwetgeving.

Instemmen met een informatieve brief aan de leden van de Statencommissie Milieu, Water en Groen over de dreigende veranderingen op het onderdeel "bevoegd gezag" in de nieuwe Mijnbouwwet.

Conform.

6.15/CW

Ja

Subsidieverzoek Commissie van 10.

Gedurende drie jaar een subsidie beschikbaar stellen van maximaal 9.075,-- per jaar.

Conform.

6.16/Ec

Ja

Revitalisering bedrijventerrein Leemdijk te Smilde.
1. In principe een bedrag van 204.201,10 beschikbaar stellen uit de resterende middelen voorwaardenscheppend beleid.
2. Dit principebesluit voorleggen aan de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie.

Conform.

6.17/RW

Ja

Voorontwerp herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit informeren over de actuele stand van zaken rond de voorbereiding van een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Conform.

6.18/FC

Ja

Behandeling "grijze" begrotingsbladspiegels in statencommissies.
1. Instemmen met de voorgestelde wijze van behandeling van de "grijze" begrotingsbladspiegels.

2. Kiezen voor agendering van een selectie van alle in aanmerking komende bladspiegels conform het behandelschema in de vergadering van de desbetreffende statencommissie van respectievelijk 25 en 27 februari aanstaande.


3. Bijgaande brief aan de statenleden onder hetzelfde agendapunt agenderen en als uitgangspunt voor de behandeling nemen.

Conform.

7.1/LG

Ja

Subsidieverordening onderhoud landschapselementen Drenthe; beleidsregels en aanvraagformulieren.

Vaststellen en bekendmaken van bijgevoegde beleidsregels en vaststellen van de daarbijbehorende aanvraagformulieren.

Conform.

Mededelingen

Geen.