Gemeente Tilburg

22-1-2002
Regionalisering leerplicht voorgezet onderwijs en ROC Gemeenschappelijke regeling met regiogemeenten

Het college van BenW zal de gemeenteraad voorstellen om inzake dienstverlening leerplicht voor het voortgezet onderwijs en het ROC, gemeenschappelijke regelingen aan te gaan. De gemeente zal dan het beleid en de uitvoering van de leerplichtfunctie op zich gaan nemen, in afstemming met de regiogemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk. Dat betekent onder meer dat in Tilburg één extra leerplichtambtenaar zal worden aangesteld.

Voorgeschiedenis
Sinds 1994 nemen de gemeenten in Midden-Brabant deel aan de wettelijk voorgeschreven RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) om het voortijdig schoolverlaten door betere regionale samenwerking tegen te gaan. De gemeente Tilburg functioneert voor Midden-Brabant als contactgemeente.

In de afgelopen jaren is in de leerplichtverslagen geconstateerd dat de taak van de leerplichtambtenaar steeds belangrijker is geworden. De functie ontwikkelt zich in de richting van een procesmanager die vroegtijdig signalen van risico op schooluitval vaststelt en vervolgacties coördineert bij het uitzetten van passende (school)trajecten.

Scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC's in de regio Midden-Brabant hebben veelal een regionale functie. Dit betekent dat zij, in tegenstelling tot het primair onderwijs, veel leerlingen in huis hebben die niet uit de gemeente komen waar de school gevestigd is. Voor scholen is het daarom van belang dat zij bij de uitvoering van beleid bij verzuim en andere problemen met leerlingen op een eenduidige en vakbekwame wijze ondersteund worden, maar ook dat zij op eenduidige wijze aangesproken worden op hun handelswijze bij nalatigheid.

In het rapport Verscherpte Dijkbewaking (1999), over de afstroom van leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs in Tilburg, is één van de aanbevelingen van de scholen dat men behoefte heeft aan een regionaal vormgegeven uitvoeringstaak van de leerplichtfunctie. Scholen geven aan dat in de praktijk de animo om naar kleinere gemeenten te melden snel afneemt als er geen adequate reactie volgt. Bovendien vinden scholen het slecht voor de geloofwaardigheid van de school naar leerlingen en ouders als bij het verzuimbeleid geen consequente reactie volgt van de gemeenten.

Om ervoor te zorgen dat er een eenduidige aanpak zal gelden op alle scholen voor voortgezet onderwijs en het ROC in de regio, is regionalisering van de leerplichtfunctie noodzakelijk. Op deze manier kan er een effectieve en efficiënte werkwijze tot stand komen waarbij iedere verzuimende leerling op dezelfde wijze zal worden aangepakt.

Vervolgtraject
Op 28 januari 2002 komt het voorstel in de commissievergadering van de raadscommissie OCZR. Op 18 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.