Gemeente Capelle a/d IJssel

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE

De burgemeester van Capelle aan den IJssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarnaast is het toegestaan om bij volmacht uw stem uit te brengen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de
veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.


4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de
verkiezing de oproepingskaart te overleggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats op
dinsdag 22 januari 2002.


2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.


2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau
naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 22 januari
2002 als kiezer zijn geregistreerd.


5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart,
tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit
geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.


2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 22 januari 2002 in hetzelfde
stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.


3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het
stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Rivierweg 111, telefoon 010-2848323/2848310.