Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/5550
datum
22-01-2002

onderwerp
Vragen inzake Besluit Glastuinbouw
TRC 2001/12857 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de hierboven aangehaalde brief bericht ik u het volgende.

In de brief wordt geconstateerd dat de milieuregistratie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de glastuinbouw plaatsvindt op grond van een verordening van het Productschap Tuinbouw en dat deze verordening eindigt per 1 -01-2002. Voorts is vernomen dat het Besluit Glastuinbouw niet, zoals eerder voorzien, per 1 januari 2002 in werking treedt omdat het nog niet gereed zou zijn. Daardoor zou een leemte ontstaan in de verplichting tot registreren waarvan niet duidelijk zou zijn hoe deze opgevuld kan worden.

De regering heeft inmiddels het advies van de Raad van State over het Besluit Glastuinbouw ontvangen. Het op te stellen nader rapport wordt momenteel ambtelijk voorbereid en interdepartementaal afgestemd, zodat aangenomen kan worden dat het Besluit Glastuinbouw in het eerste kwartaal van 2002 in werking treedt. De PT-verordening Registratie milieugegevens glastuinbouw liep af op 1-1-2002. Vanaf 1 januari tot de inwerkingtreding van het Besluit Glastuinbouw is er dan ook geen wettelijke verplichting tot het registreren en insturen van verbruiksgegevens. Omdat de registratiegegevens onontbeerlijk zijn voor sector en overheid om in 2003 te kunnen beoordelen of de gewasnormen in het Besluit Glastuinbouw goed zijn vastgesteld, is door de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu en de Stichting Uniforme Milieuregistratie - gesteund door het Productschap Tuinbouw - een brief aan de glastuinbouwbedrijven gestuurd met de oproep om per 1-1-2002 door te gaan met registreren, ook al is het tijdelijk niet verplicht.

Het is immers primair in het belang van de tuinders dat er in 2003 voldoende en adequate gegevens zijn op basis waarvan de gewasnormen eventueel kunnen worden aangepast.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---