Anti Racisme Informatie Centrum

Onderwijs

Openbaar onderwijs toegankelijk voor iedereen

In De Volkskrant van 9 januari 2002 regeerde de jurist Chao-Duyvis op uitspraken van de Haagse onderwijswethouder over het mogen dragen van hoofddoekjes op openbare scholen. Chao-Duyvis lijkt van mening te zijn dat pluriformiteit en neutraliteit strijdig met elkaar zijn. Anette de Ruiter en Gé Grubben reageerden.

De Haagse onderwijswethouder Van Heijnen wil ouders op openbare scholen laten beslissen over het het al of niet mogen dragen van hoofddoekjes door leerlingen. De jurist Chao-Duivis stelt in een reactie terecht dat het al dan niet toestaan van hoofddoeken binnen het openbaar onderwijs niet afhankelijk mag zijn van het standpunt van de meerderheid van de ouders in kwestie. Vervolgens slaat Chao- Duivis echter de plank mis door te pleiten voor het verbieden van hoofddoeken en andere religieuze uitingen op openbare scholen. Zon verbod kan geen goede oplossing zijn.
Het standpunt van Chao-Duivis past niet in onze pluriforme samenleving. Wil Chao-Duivis ook kerstbomen en -feesten, Sinterklaas en de Paashaas verbieden binnen het openbaar onderwijs? Het verbieden van dergelijke uitingen is bovendien strijdig met de geldende wetgeving.
De Wet op het primair onderwijs schrijft in Artikel 46 dwingend voor dat het openbaar onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor verscheidenheid, dat het toegankelijk moet zijn voor eenieder zonder onderscheid op grond van godsdienst of levensbeschouwing en dat eenieder eerbied en respect verdient. Daarnaast is ook het maken van onderscheid op grond van religie etc. binnen het onderwijs uitdrukkelijk verboden gesteld binnen de Algemene Wet Gelijke Behandeling, behoudens enkele uitzonderingen die in de wet zijn vastgelegd. Echter de interpretatie van de AWGB kan niet anders zijn, dan dat een bij een hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs sprake is van verboden onderscheid.
De Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO) gaat in haar stellingname zelfs nog verder. Zij is van mening dat het openbaar onderwijs niet een 'passieve neutrale opstelling' dient te hebben maar 'actief pluriform' dient te zijn. Een dergelijke visie en opstelling getuigt van een positieve pedagogische houding. Het is belangrijk dat kinderen, maar wellicht meer nog volwassenen, leren respect voor elkaar te hebben, dat verschillen niet synoniem zijn aan tegenstellingen en dat binnen onze rechtsverhoudingen eenieder ten principale gelijk is. Ouders die om welke reden dan ook kiezen voor het openbaar onderwijs conformeren zich aan die uitgangspunten. Zij kiezen niet voor religieus beïnvloed onderwijs maar voor openbaar onderwijs, hetgeen niet wegneemt dat zij hun eigen inzichten en opvattingen mogen hebben. Dat is nu de essentie van het openbaar onderwijs en die essentie is duidelijk in de wet vastgelegd. Mensen als Chao-Duivis die onderwijs willen dat geheel vrij is van religieuze uitingen, hebben binnen ons rechtssysteem daar alle gelegenheid toe. Zij kunnen een a-religieuze bijzondere school oprichten, maar zij kunnen hun wil niet opleggen aan het openbaar onderwijs.

Anette de Ruiter en Gé Grubben
Stafmedewerkers LBR

Anette de Ruiter is projectleider School Zonder Racisme

Laatste wijziging: 22-01-02