MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

22-01-2002
MKB-Nederland:verantwoord loonkostenbeleid noodzakelijk In de huidige economische situatie is het onverantwoord de contractlonen hard te laten stijgen. MKB-Nederland kiest daarom bij voorkeur voor de inzet van de nul-lijn. Verantwoord loonkostenbeleid is noodzakelijk om risicos van afnemend ren-dement in de nabije toekomst zoveel mogelijk te beperken. De wijze waarop dit beleid wordt ingevuld is afhankelijk van de sectorspecifieke situatie. Resultaat-afhankelijke beloning kan hieraan een bijdrage leveren, zodat de lonen kunnen mee-ademen met de economische conjunctuur.

Op grond van de maatschappelijke ontwikkelingen concludeert MKB-Nederland dat de cao een koerswijziging ondergaat. De cao wordt een steeds belangrijker sturingsinstrument, dat antwoord geeft op de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot arbeid. Kwaliteit komt daarbij boven kwantiteit te staan.
De cao groeit uit tot een raamwerk, waarbinnen ruimte is voor maatwerk voor de individuele werkgever en werknemer. De cao à la carte biedt hiervoor uitkomst.

De rode draad die door de cao moet gaan lopen, is een evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheid over werkgever en werknemer. Het is niet meer van deze tijd dat de werkgever voor alle secundaire arbeidsvoorwaarden de (financiële) lasten draagt.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van cao-partijen aandacht voor actuele kwaliteitsthemas als employability, kinderopvang, ouderenbeleid en maat-werk in tijd. MKB-Nederland ziet liever dat een groter deel van de beschikbare financiële ruimte naar kwaliteitsafspraken gaat. Met andere woorden: de stijging van de contractlonen beperken en investeren in kwaliteit.

Maatwerk in tijd neemt de komende jaren aan belang toe. De grilligheid van de afzetmarkten verlangt van ondernemers flexibiliteit in de bedrijfsvoering.
MKB-Nederland voorziet het verdwijnen van de genormeerde werkweek in caos. Dit beperkt de werkgever te veel om adequaat in te spelen op de wensen van de consument. De kaders van de Arbeidstijdenwet dienen optimaler te worden benut. MKB-Nederland zet de komende jaren in op het thema maatwerk in tijd.