Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

http://www.minvrom.nl

RECTIFICATIE: MINVROM: 17,6 miljoen euro energiebesparing bouw

RECTIFICATIE: Naam voorlichter van Novem moet zijn Rik Enklaar i.p.v. William Visser, zijn telefoonnummer is 030 239 34 01

Staatssecretaris Remkes van VROM stelt in 2002 ongeveer 17,6 miljoen euro beschikbaar aan verschillende partijen in de bouw. Met dit geld wordt een eerste aanzet gegeven om in de gebouwde omgeving vanaf 2010 10% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1999. Daarmee geeft de bewindsman invulling aan de doelstelling voor reductie van deze gassen door gebouwen die hij op 27 november 2001 in een brief aan de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt. De Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu BV, Novem, zal de projecten die met dit geld worden uitgevoerd coördineren.

Het geld zal ondermeer als subsidie beschikbaar worden gesteld aan de belangrijkste doelgroepen voor het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving. Dit zijn gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars/beleggers, bewoners, particuliere opdrachtgevers en gebruikers van ondermeer kantoren, ziekenhuizen en scholen. Novem coördineert de uitvoering, omdat deze organisatie veel ervaring heeft met projecten die partijen in de bouw helpen om energiezuiniger te werk te gaan. De organisatie heeft een goed netwerk in de bouwwereld en weet wat partijen beweegt om al dan niet tot energiebesparing over te gaan.

Concrete projecten
Om er voor te zorgen dat partijen daadwerkelijk tot minder energiegebruik komen, zijn door Novem concrete projecten voorgesteld. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de huidige (werk)processen van de partijen.
Voor gemeenten kan gedacht worden aan hulp bij de inbedding van energiebesparing in het stedelijke vernieuwingsproces. Verschillende nieuwe financieringsconstructies moeten projectontwikkelaars over de streep trekken. Eigenaren c.q. bewoners worden vooral bekend gemaakt met het energieprestatieadvies, een advies over de maatregelen die het meeste energie besparen per door de bewoner uitgegeven euro. En voor particuliere opdrachtgevers wordt vooral aansluiting gezocht bij cataloguswoningen.
Aan het eind van het jaar zal worden bekeken of deze projecten de gewenste resultaten hebben opgeleverd en of aanpassingen voor volgend jaar noodzakelijk zijn.