Gemeente Utrecht

' BETERE TIJDEN!' VOOR UTRECHTSE TOPSPORT EN BREEDTESPORT

Onder het motto ' Betere tijden!' wil Utrecht een aantrekkelijk en bruisend sportcentrum worden.

Naast de rol van regisseur gaat de gemeente zich ook profileren als maatschappelijk ondernemer in de sport. Dit blijkt uit het beleidsplan sport 2002-2006 dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Met dit plan wil het college nieuwe dynamiek in de sportwereld brengen. Het plan is ontwikkeld in samenspraak met de Utrechtse sportsector zoals met de Vereniging Sportbelang Utrecht (VSU) en met landelijke contacten zoals sportbonden.

Utrecht wil zich positioneren als actief en bruisend sportcentrum. Nieuwe trends en eigentijdse ontwikkelingen in type sport, sportevenement of sportaccommodatie worden aangegrepen om Utrecht te profileren als sportstad met een menselijke maat. Daarom wordt een jaarlijks terugkerend sportevenement ontwikkeld om consumenten met de Utrechtse sporten te laten kennismaken.

Ook ontwikkelt de gemeente een Utrechtse sportgids, een (top)sportevenementenkalender en een nieuwe sportsite Utrecht.sport.nl.

In ' Betere Tijden!' is gezocht naar een goed evenwicht tussen topsport en breedtesport. Zowel op het terrein van sportstimulering als sportaccommodaties versterken topsport en breedtesport elkaar.

De sportstimulering in de vorm van kennismaken met sport en spel richt zich met name op de schoolgaande jeugd. Daarom wordt het project ' Kies je sport' geïntroduceerd: een kennismaking met Utrechtse sporten en sportverenigingen op basisscholen in de vorm van een strippenkaart. Er komt meer wijkgerichte sport door betere afstemming van het sportaanbod en samenwerking tussen wijkwelzijnsorganisaties, onderwijs en sportorganisaties.

Het college ondersteunt de plannen van stichting Utrecht Topsport om zich te ontwikkelen tot expertisecentrum voor topsport in de regio Utrecht. Daarom gaat de jaarlijkse bijdrage omhoog van EUR 45.000 naar EUR 136.000 om de topsportambities waar te kunnen maken.

Beleidsuitgangspunten voor de Utrechtse sport
* De gemeente wil laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige (top)sportaccommodaties ontwikkelen die flexibel te gebruiken zijn en waar mogelijk multifunctioneel. Sporters en sportverenigingen die gebruik willen maken van de voorzieningen, moeten dat kunnen doen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief. De subsidie- en tarievensystematiek zal opnieuw worden bekeken.
* De kwaliteit en de serviceverlening van de binnensportaccommodaties worden op een hoger plan gebracht. Zodoende kunnen de sporthallen en gymzalen additionele activiteiten of diensten bieden zodat een beter exploitatieresultaat kan worden behaald. In ontwikkeling zijn al de sporthallen Galgenwaard (REMU Sportcentrum Utrecht), de sporthal in de Campus in Leidsche Rijn, vier sportzalen in kinderclusters in Leidsche Rijn en twee sportzalen in Vleuten de Meern.
* Door de toenemende wens naar multifunctionaliteit en recreatief medegebruik van de sportparken, gaat de gemeente meer sportvelden aanleggen die gedurende het gehele jaar bespeelbaar zijn. Een aantal sportparken wordt geherstructureerd. Het gaat niet alleen om een facelift maar ook om betere benutting, waarbij de visie van de gebruiker (sportvereniging) een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is een sociaal economisch verantwoorde exploitatie van de sportaccommodaties. De gemeente ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het stimuleren van nieuwe initiatieven vanuit de non profit- en commerciële sector door samenwerking te bevorderen en actief marktpartijen te benaderen.
*
* Zowel in Utrecht-oost als in Utrecht-west liggen diverse ontwikkelingsperspectieven. In Oost gaat het om de sporten voetbal, hockey, zwemmen, atletiek en golf. Met het nieuwe stadion Galgenwaard, de sporthallen bij Galgenwaard (REMU sportcentrum Utrecht), de hockeyambities en de mogelijkheden van zwembad De Krommerijn komt een hoger niveau van sportbeoefening in het vizier. Aan de westzijde van Utrecht is een particulier initiatief genomen om van sporthal Welgelegen een groot indoorcentrum te maken dat mogelijk kan bestaan uit een trainings- en wedstrijdlocatie voor de Krachtsportfederatie en de Judobond. Ook wil de gemeente nieuwe sportvormen faciliteren. Zo wordt aan de Nedereindse Plas in Utrecht-zuidwest een wielercomplex gerealiseerd waarvoor zowel ruimte is voor trainingen en wedstrijden als voor recreatief gebruik voor de sporten mountainbike, fietscross, skaten en skeeleren.

57% van de Utrechtse inwoners van 18 jaar en ouder doet aan sport; 44% van hen in georganiseerd verband. De stad telt 337 sportverenigingen. De gemeente Utrecht beheert en exploiteert 78 sportaccommodaties. Het budget voor sport & recreatie van de gemeente Utrecht voor 2002 is EUR 21,8 miljoen.

Het beleidsplan sport 2002 - 2006 wordt de komende tijd uitgewerkt in een meerjaren werkplan en in een marketingplan. Ook wordt een onderzoeksprogramma opgesteld om aan het eind van de planperiode te meten of het beleidsplan inderdaad tot betere tijden leidt.

De financiële consequenties voor uitvoering van het beleidsplan worden nader uitgewerkt. Het college zal daarbij ook een beroep doen op de sportsector en het bedrijfsleven

Het beleidsplan sport 2002 -2006 komt aan de orde in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.

Utrecht, 22 januari 2002.