Nagron NV

PERSBERICHT

NAGRON CONCENTREERT ZICH OP VASTGOEDACTIVITEITEN

NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. (Vastgoed en Handel) bericht, dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zich nader georiënteerd hebben over de toekomstige strategie van de onderneming en daarbij tot de conclusie zijn gekomen, dat de belangen van de aandeelhouders beter gediend zijn bij een onderneming met één kernactiviteit. Daarom zal de onderneming zich de komende jaren concentreren op de actieve exploitatie van vastgoed (hoofdzakelijk woningbeleggingen en in mindere mate aanneming en projectontwikkeling). De bijdrage van deze vastgoedactiviteiten aan het totale bedrijfsresultaat bedraagt momenteel al ruim 85%.

Eén en ander betekent dat de intentie bestaat de handelsactiviteiten (Non-ferro halffabrikaten, Staalkabel-, Hijs- en Heftechniek, alsmede Bevestigingsmaterialen) te desinvesteren. Rekeninghoudend met de belangen van alle bij de handelsactiviteiten betrokkenen, wordt er naar gestreefd de voorgenomen verkoop in het jaar 2002 af te ronden. De boekwaarde van de handelsactiviteiten per 31 december 2001 bedraagt circa EUR 40 miljoen. Het voornemen bestaat om de opbrengst voor een deel ten goede te laten komen aan aandeelhouders met inachtname van de huidige fiscale regelgeving. Dit houdt in, dat in de loop van het jaar 2002

- afhankelijk van de voortgang van de desinvestering - tenminste circa EUR
1,50 per aandeel aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Daarnaast zal het normale nog vast te stellen dividend over 2001 worden betaald.

De - na desinvestering en uitkering aan de aandeelhouders - voorziene financiële situatie van de onderneming laat de verdere groei van de vastgoedactiviteiten ruimschoots toe.

Het jaarverslag over 2001 zal financiële informatie bevatten waarin het effect van de deconsolidatie van de handelsactiviteiten wordt toegelicht.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn er van overtuigd dat de strategie gericht op (vrijwel uitsluitend) de actieve exploitatie van vastgoed, met de nadruk op woningbeleggingen, het risicoprofiel en de transparantie van de onderneming versterkt.

's-Gravenhage, 22 januari 2002 Raad van
Bestuur

Voor nadere informatie:
S. Molkenboer, voorzitter Raad van Bestuur NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. Telefoonnummer: 070 - 351 50 00. E-mail: info@nagron.nl

This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them in any matter to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.
Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.