Informatieavond groot onderhoud Zeelandweg-Oost te Steenbergen De provincie Noord-Brabant is voornemens dit voorjaar om groot onderhoud te plegen aan de Zeelandweg-Oost in de gemeente Steenbergen. Het betreft het gedeelte tussen de rotonde met de Rondweg Oost (N 259) tot de brug naar Sint Philipsland. Ten behoeve van het werk zullen gedeelten van de weg geheel of gedeeltelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Het groot onderhoud behelst met name het vernieuwen van het wegdek. Daarnaast worden enkele aanpassingen aan de weg doorgevoerd ter vergroting van de verkeersveiligheid. Dit betreft met name het maken van een middeneiland ter plaatse van de bushalte (km 0,6 ter hoogte van Bourgondië) en het aanpassen van de aansluitingen Molenweg en J.L. Brooijmansdreef te Steenbergen. Informatie met betrekking tot dit werk wordt verstrekt op de inloopavond van 22 januari 2002 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de burgerzaal van het stadskantoor, Westdam 22, Steenbergen.

---

Ontwerp bestemmingsplan Zuiderhoeve in De Heen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Zuiderhoeve voor een ieder ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de bouw van 7 recreatiewoningen te De Heen.

Het ontwerp ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 14 januari 2002 tot en met 11 februari 2002 (zie rubriek Inzage). Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt degene die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

---

Openingstijden Jeugdhonk Steenbergen

maandag 11.00-13.15 uur 16.00-19.00 uur
dinsdag 16.00-19.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur 19.00-22.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur 17.00-19.00 uur
vrijdag 13.00-17.00 uur 18.00-22.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur

---

Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op woensdag 16 januari 2002 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften.

van 09.00 uur tot 09.30 uur (besloten zitting)
tegen het besluit van burgemeester en wethouders om geen bijzondere bijstand te verlenen in de begrafeniskosten van wijlen de echtgenoot van bezwaarmaakster, zulks voor zover deze uitstegen boven de ontvangen uitkering van de levensverzekering.

van 09.30 uur tot 10.00 uur
mevrouw A. Abedin Maghansaki tegen het besluit van burgemeester en wethouders om haar een werkaanvaardingspremie toe te kennen van f 4.000,-- uit te betalen in termijnen van zes maanden.

van 10.00 uur tot 10.30 uur (besloten zitting)
tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot terugvordering van een bedrag van f 64.802,98 wegens ten onrechte verstrekte bijstand.

De indieners van de bezwaarschriften worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. De bezwaarschriften en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.

---

Standplaatsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunningen voor het innemen van standplaats gedurende het jaar 2002 zijn verleend:

voor de verkoop van op/bij/aan op de dagen in het tijdvak van brood, koek en banket Westdam, Steenbergen donderdagen 06.00 tot 12.00 uur;
brood, koek en banket St. Georgiuskerk, Kruisland donderdagen 12.00 tot 18.00 uur;
vis en visproducten Raadhuisplein, Dinteloord woensdagen 06.00 tot 13.00 uur;
vis en visproducten Raadhuisplein, Dinteloord zaterdagen 12.00 tot 18.00 uur;
bloemen en planten Raadhuisplein, Dinteloord zaterdagen 06.00 tot 12.00 uur;
bloemen en planten Kade, Steenbergen zaterdagen 06.00 tot 18.00 uur; groenten en fruit Markt, Kruisland vrijdagen 09.00 tot 12.00 uur.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: 'bezwaarschrift'.* de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door Openbare vergaderingen

Commissie Openbare Werken ma 14 januari

Commissie Welzijn di 15 januari

Agendapunten o.a.:

* Realisatie verenigingsgebouw Nieuw Vossemeer.
Commissie VROM / EZ wo 16 januari

Agendapunten o.a.:

* Beschikbaar stellen middelen ad _ 1.046.271,51 inzake het plan Oost Havendijk te Steenbergen.

* Lening parochie Sint Gummarus.

* Vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 Wro ten behoeve van nieuwvestiging Jumbo-Supermarkt aan het Floraplein.
* Recreatieproject Dintelsas.

Commissie ABZ/M do 17 januari

Agendapunten o.a.:

* Beschikbaar stellen middelen ad 1.046.271,51 inzake het plan Oost Havendijk te Steenbergen.

* Vijfde wijziging Legesverordening 2001.
* Ondersteunen besluit Provinciale Staten van Noord-Brabant inzake Bestuursacademie Zuid-Nederland.

* Luchtfoto's voor de WOZ.

* Dualisering gemeentebestuur.

Let op: met ingang van januari 2002 zijn de commissievergaderingen van VROM/EZ en ABZ/M van dag veranderd. VROM/EZ vergadert voortaan op woensdag en ABZ/M op donderdag. In ABZ/Middelen komen onder andere die zaken aan de orde die extra geld vragen. Alle onderwerpen zijn dan in de inhoudelijke commissie behandeld.

Raadsvergadering: do 31 januari

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.
zo 13 jan: 14.30 uur nieuwjaarsconcert Amicitia in Acordiszaal. vr 18 jan 14.30 uur en 20.00 uur, za 19 jan 20.00 uur en zo 20 jan 14.30 uur: toneelvoorstellingen in café 't Wagenhuis te Nieuw-Vossemeer. Info tel (0164) 685653.