Gemeente Enschede

Verkiezing gemeenteraad op 6 maart 2002

Kandidaatstelling


---

De burgemeester van Enschede maakt het volgende bekend:


1. op 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Raad van de gemeente Enschede plaatshebben;


2. op die dag kunnen op het stadskantoor, Hengelosestraat 51, te Enschede, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 uur tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd;


3. de benodigde formulieren:


* de kandidatenlijst (model H 1),

* de instemmingsverklaring (model H 9),
* de machtiging tot het plaatsen van de naam op de lijst (model H 3-1),

* de machtiging tot samenvoeging van de naam (model H 3-2),
* de ondersteuningsverklaring (model H 4),
* de verklaring voor een lijstencombinatie (model I 10),
zijn vanaf 2 januari 2002 tot en met de dag van kandidaatstelling bij de gemeente verkrijgbaar;


4. uiterlijk op 8 januari 2002 moet een waarborgsom van vijfhonderd gulden (¤ 250,00) aan de gemeente worden betaald, tenzij bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing tenminste één zetel werd behaald.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidaatstelling zijn, op werkdagen tussen 8.00 uur en 13.30 uur, te verkrijgen aan de balie van de sector publieksdiensten, cluster burgerzaken op het stadskantoor of telefonisch onder nummer 053-4818978.

Enschede, 12 december 2002

De burgemeester voornoemd,
J.H.H. Mans