Gemeente Zoetermeer

Voortgang invoering Diftar

Dinsdag 22 januari aanstaande zal, in de raadscommissie Stadswerken, de voortgang van de invoering van Diftar worden besproken. De projectleider verzorgt de presentatie. Dit sluit naadloos aan op de inloopbijeenkomst voor bewoners van het Centrumgebied. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen zij, in het kader van de inspraakprocedure, reageren op de voorgestelde ondergrondse inzamellocaties in hun wijk. Eerder hadden bewoners van het Dorp op donderdag 17 januari jl. deze inloopbijeenkomst gehad. Circa 60 belangstellenden waren aanwezig. Op beide avonden waren ook de uitwerkingstekeningen per locatie in te zien.
Alle betreffende stukken liggen overigens nog tot en met 11 februari aanstaande ter inzage in de wijkpost Dorp/Driemanspolder en bij Publiekszaken in de hal van het Stadhuis.

Stand van zaken:

Inspraakprocedures ondergrondse containers
Voor Meerzicht en Driemanspolder is de inspraakprocedure inmiddels afgerond. 75 locaties zijn voorgelegd, tegen 26 is bezwaar gemaakt, 18 ervan konden, op basis van de ontvangen reacties, worden aangepast. Op 15 november jl. is begonnen met de aanleg van de eerste ondergrondse aanbiedlocaties in Driemanspolder. Deze wijk is inmiddels zo goed als gereed, thans is Meerzicht aan de beurt. In Seghwaert/Noordhove ging het om 83 locaties, 25 stuitten op bezwaren, hiervan konden er 15 alsnog worden gewijzigd. Bij Buytenwegh De Leyens betrof het 70 locaties, bezwaren tegen 22 ervan, waarna er alsnog 11 werden aangepast, gehoord de reacties. In februari volgt nog de inspraakprocedure voor Palenstein en Rokkeveen voor wat betreft de ondergrondse Diftar-aanbiedlocaties.

Het eerste prototype van het inworpzuiltje is goedgekeurd, binnenkort start de productie. Extra aandacht is besteed aan de vormgeving en vandalisme- gevoeligheid. De inworpzuiltjes en de bedieningszuil worden vanaf eind februari geplaatst. In Driemanspolder wordt gestart. Als alles werkt krijgen de betreffende bewoners de pasjes om de voorziening te gaan gebruik. De periode tot 1 januari 2003 wordt gebruikt om het geheel te testen.

Chippen minicontainers
Waar bewoners van de hoog- en gestapelde bouw zijn aangewezen op ondergrondse containers zo krijgen alle bewoners van de laagbouw chips in hun grijze- en groene minicontainer. Inmiddels is 99% van de in het totaal ruim 53.000 minicontainers van een chip voorzien. Medio februari gaat Reiniging, als proef, starten met de registratie van de aangeboden minicontainers. Containers die nog niet voorzien zijn van een chip worden tot het eind van het jaar gewoon gelegd.

Aanpassing huisvuilwagens
De huisvuilwagens zijn grotendeels voorzien van kraaninstallaties en de benodigde elektronica. De komende tijd zal het bediend personeel van Reiniging vertrouwd worden gemaakt met de nieuwe apparatuur.

Communicatie Diftar
Naast op voornoemde inloopbijeenkomsten worden burgers van Zoetermeer ook met een speciaal informatieblad, Diftardata, regelmatig geïnformeerd over de implementatie van het nieuwe systeem. Tijdens het chippen van de minicontainers stond een gratis 0800 nummer open. In de eerste weken zijn ruim 2300 telefoontjes binnengekomen. Ook de speciale Diftar internet site wordt regelmatig bezocht. Veel mensen hebben ook voor algemene vragen en informatie gebruik gemaakt van de Diftarlijn of het E-mailadres.
Tevens zijn er regelmatig artikelen geplaatst op de pagina Stadsnieuws in Het Streekblad. Zowel de locale- als de regionale media hebben uitgebreid gepubliceerd rond Diftar.

---

Gemeente Zoetermeer © January 2002

Last update: 18 January 2002 (14:02)