Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het kabinet wil de Nederlandse Voedselautoriteit (NVa) verzwaren tot een onafhankelijke organisatie met meer en bredere bevoegdheden, waarin de publieke keurings-en controle-instellingen op het terrein van voedselgerelateerde en niet-voedselgerelateerde producten worden samengebracht. In deze publiekrechtelijke organisatie krijgen zowel de Keuringsdienst van Waren (KvW) als belangrijke onderdelen van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) een plaats. De normstelling ten behoeve van de volksgezondheid en gezondheidsbescherming is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is verantwoordelijk voor de gehele voedselproductie, -keten en -kolom, mede vanuit consumentenbelangen gezien.

Het werkgebied van de NVa omvat dat van de huidige KvW en gedeeltelijk de RVV, inclusief de daarbij behorende handhavingstaken. De nieuwe organisatie komt onder leiding te staan van een directeur-generaal. Met deze taakuitbreiding wordt de NVa een sterke, onafhankelijke toezichthouder met de status van een agentschap, die het vertrouwen van de consument in de veiligheid van het voedsel kan herstellen.

De onafhankelijke NVA en haar bevoegdheden zullen juridisch verankerd moeten worden. Het kabinet denkt daarbij aan het model dat voor het RIVM is gekozen. Dit houdt onder andere in dat de beide betrokken ministers opdrachtgevers zijn en één van hen tevens beheerder. Het Kabinet gaat er vanuit dat VWS de rol van beheerder zal vervullen. De project directeur- generaal die de NVa wettelijk vorm moet geven en tegelijkertijd de organisatie moet opbouwen en operationeel maken, zal op korte termijn worden benoemd.