Ministerie van Algemene Zaken

Aan de Voorzittter van de Tweede Kamer P o s t a d r e s der Staten-Generaal Postbus 20001 Plein 2 2500 EA Den Haag 2511 CR Den Haag B e z o e k a d r e s
Binnenhof 19, Den Haag
C o n t a c t p e r s o o n
mr.drs. R.K. Visser
E - m a i l
r.visser@minaz.nl
T e l e f o o n
(070) 356 45 18
F a x D a t u m K e n m e r k O n d e r w e r p (070) 365 41 74 22 januari 2002 02M423542

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid van uw Kamer, mevrouw dr. A.C. Kant (SP), mij toegezonden met uw brief van 16 januari 2002, kenmerk: 2010204380.

De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

W. KokVragen van het lid Kant aan de minister-president over openbaarheid van de gastenlijst voor het huwelijk van prins Willem-Alexander en mevrouw Máxima Zorreguita. (ingezonden 15 januari 2002)


1Wat is uw mening over de verzoeken aan HIJOS Nederland, in een recente aan u verzonden brief?


2Wat gaat u naar aanleiding van de brief ondernemen, mede in het licht van uw volgende uitspraak in het debat over de verloving, "Ik ga ervan uit dat de Kamer er vertrouwen in heeft dat ook dan door de regering zorgvuldig en gewetensvol zal worden gehandeld, in overleg en in samenspraak met alle betrokkenen rekening houdend met de in onze samenleving bestaande gevoelens, gevoeligheden en opvattingen en met feiten en omstandigheden van dat moment"?1


3Bent u bereid de lijst van genodigden van de Kroonprins voor de huwelijksplechtigheden openbaar te maken?


1 Handelingen II, nr. 65, vergaderjaar 2000-2001

P a g i n a

2/3
Antwoorden op de vragen van mevrouw dr. A.C. Kant (SP) d.d. 15 januari 2002


---

1/3: Zowel de genoemde brief als de kamervragen betreffen de aanwezigen bij het huwelijk van de Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta. In de loop van de komende week zal via de rijksvoorlichtingsdienst informatie worden gegeven over de aanwezigen bij het huwelijk. De brief van de organisatie H.I.J.O.S. wordt beantwoord.

P a g i n a

3/3