Gemeente Leeuwarden

Evaluatie Grotestedenbeleid Leeuwarden positief

Visitatiecommissie positief in evaluatie Grotestedenbeleid Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is een van de steden die deelneemt aan het Grotestedenbeleid (GSB). Om de voortgang en resultaten van het grotestedenbeleid periodiek te bewaken en te evalueren worden zelfanalyses opgesteld en vinden visitaties plaats. In 2001 hebben de G-21-gemeenten er voor gekozen een beperkte analyse op te stellen, waarin op twee themas een verdiepingsslag dient te worden gemaakt. In Leeuwarden is uit de aangedragen themas gekozen voor een zelfanalyse van het Arbeidsmarktbeleid en het Jeugdbeleid. In aansluiting op deze zelfanalyse heeft op 12 september jl. de visitatiecommissie van de G-21 een onderzoek ingesteld in Leeuwarden, waarbij interviews zijn gevoerd met het bestuur, ambtenaren en diverse organisaties.

Aansluitend aan de b. en w.-vergadering op 22 januari 2002 wordt het rapport van de visitatiecommissie (titel Leeuwarden op de goede weg) gepresenteerd.

Algemene uitkomsten van de visitatie:

De uitkomsten zijn overwegend gunstig. Leeuwarden is positief over de meerwaarde van het GSB. Zowel voor wat betreft de manier van werken als voor de extra middelen. De commissie is van mening dat het GSB een belangrijk houvast biedt bij het besturen van de stad. Dat heeft er voor gezorgd dat de afgelopen jaren zowel bestuurlijk als inhoudelijk vooruitgang is geboekt.

Enkele conclusies van de evaluatie:

* Het GSB wordt in Leeuwarden voortvarend en enthousiast opgepakt. De gemeente zoekt de samenwerking met marktpartijen, andere overheden en maatschappelijke instellingen in en rond de stad;
* De gemeente Leeuwarden is ambitieus, maar het tempo waarin de gemeente plannen ontwikkelt levert problemen op voor de uitvoerende instellingen, met name in het welzijnswerk;
* De strategie die Leeuwarden volgt om door structuurversterking, het aantrekken van werkgelegenheid op MBO+ niveau en door scholing en doorstroom van werkenden op een laag niveau ruimte aan de onderkant te maken, is gezien de banengroei in Leeuwarden succesvol;

* Het reïntegratiebeleid is via contracten uitbesteed aan reïntegratiebedrijven. De relatie met de contractpartijen is goed, maar de visitatiecommissie adviseert Leeuwarden ervoor te waken dat de contracten niet rigide zijn en de mogelijkheid bieden voor een gedifferentieerde aanpak.

* De commissie is op basis van de geboekte resultaten en brede politieke en maatschappelijke steun van mening dat de voorwaarden aanwezig zijn voor een succesvolle voortzetting van het GSB en aanpak van de vraagstukken waar de stad voor staat.