Provincie Utrecht

Persbericht

Veiligheid voor burgers staat hoog op provinciale agenda

22-01-2002
Een betrouwbaar provinciebestuur zijn, dat de feiten bekend maakt bij het eigen bestuur en bij de burgers. Een bestuur ook dat de wetten waarvoor het verantwoordelijk is goed uitvoert, daarbij de veiligheid voor de burgers in het oog houdend. En tot slot een bestuur dat de politieke verantwoordelijkheid neemt voor haar besluiten en daden door een transparant handhavings- en gedoogbeleid te voeren. Dat zijn de uitgangspunten voor GS bij het vaststellen van de Nota Handhaving en Veiligheid. De nota geeft aan hoe de aanbevelingen van de commissies Oosting en Alders, die naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam zijn opgesteld, zullen worden ingebed in de provinciale organisatie. Uit de nota blijkt een hoog ambitieniveau. Hieronder enige concrete aandachtspunten uit de nota:

Handhaving
De provincie gaat voor alle handhavingstaken een handhavingsprogramma opstellen. Dit gebeurt op basis van de "Leidraad programmatische handhaving", ontwikkeld door het ministerie van Justitie. Het programma moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de handhaving is gegarandeerd maar ook dat het beleid transparant is, wordt geïnstitutionaliseerd en geëvalueerd.
Ook vinden GS dat de functies van vergunningverlening en handhaving in de ambtelijke organisatie gescheiden moeten zijn: het mag niet voorkomen dat een ambtenaar bij hetzelfde bedrijf zowel de feitelijke vergunning- of ontheffingverlening onder zijn hoede heeft en ook de handhaving doet. In de milieusector bestaat deze scheiding al langer; waar dit nog niet is gebeurd, zal de scheiding tussen deze functies alsnog worden doorgevoerd.
Een functiescheiding op bestuurlijk niveau vinden GS niet noodzakelijk. Er zal derhalve geen aparte portefeuillhouder voor handhaving worden aangewezen. Wel wordt het bestuurlijk overleg 'handhaving en fysieke Veiligheid' tussen de Commissaris van de Koningin en de portefeuillehouder milieu voortgezet. Alle GS-leden worden twee keer per jaar geïnformeerd over de belangrijkste zaken in het kader van handhaving.
Niet gedogen blijft het uitgangspunt bij handhaving. Afwijken van deze stelregel mag alleen als het een bewuste keuze is, waarbij de randvoorwaarden duidelijk zijn aangegeven, en als er een expliciet bestuurlijk besluit wordt genomen. Om op deze manier te kunnen werken wordt het bestaande gedoogbeleid omgevormd tot één provinciaal gedoogbeleid.

Integrale veiligheid
Het doel van de startnota Handhaving en Veiligheid is te komen tot een veilige provincie. Met de formulering en aanscherping van het beleid op het gebied van fysieke veiligheid wordt als eerste gestart. Het vervolgens invoeren van het beleid zal geruime tijd nodig hebben. Als dit is gebeurd wordt de vervolgstap gezet door het veiligheidsbeleid te verbreden naar integrale veiligheid . Hieronder wordt niet alleen externe en fysieke veiligheid bedoeld, maar bijvoorbeeld ook sociale veiligheid en veiligheid op het gebied van volksgezondheid.

Rampenbestrijding en brandveiligheid
GS achten een verscherpt toezicht van GS en/of de commissaris van de Koningin op de rampenbestrijdingsorganisatie en de brandveiligheid in de provincie noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de toetsing van rampen- en rampbestrijdingsplannen maar ook een intensivering van de bestuurlijke contacten tussen provincie en gemeenten.

Uitvoering door gemeenten en waterschappen
De provincie is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid op haar gebied maar ook de gemeenten en waterschappen zijn dat. Om in gezamenlijkheid deze taken goed te kunnen uitvoeren gaat de provincie samen met gemeenten en waterschappen een kwaliteitsmonitoringssysteem ontwikkelen.

Over hoe de informatie over vergunningen en handhaving actief openbaar gemaakt kan worden, zal in 2002 een plan worden ontwikkeld. Hierbij worden ondermeer de mogelijkheden onderzocht om de gegevens op internet te plaatsen.

Meer informatie: Mireille van Kempen, telefoon 030 - 258 2333 of Mireille.van.Kempen@provincie-utrecht.nl