Provincie Drenthe

GS besluiten van 22 januari 2002

Assen, 22 januari 2002
Persberichtnummer 02-006Nederland schoon, Drenthe spant de kroon
Het college van gedeputeerde staten stelt maximaal 11.345 euro beschikbaar voor de campagne Nederland Schoon, Drenthe spant de kroon. De stichting Nederland Schoon zet de campagne op touw om het zwerfafval terug te dringen. Na een geslaagde proefcampagne in Brabant, gericht op automobilisten, wil de stichting zich in Drenthe gaan richten op fietsers en scholieren. Het college staat achter de doelstellingen van de stichting. GS vinden bovendien Drenthe als fietsprovincie bij uitstek geschikt om de doelgroep fietsers te bereiken. Het startschot voor de campagne zal naar verwachting tijdens de Drentse Fiets4daagse gelost worden. Om de campagne te versterken wil de stichting ook extra prullenbakken plaatsen, schoonmaakacties organiseren en aandacht vragen voor extra handhaving. Naast de fietserscampagne stelt het college provinciale staten voor om bijna 37.000 beschikbaar te stellen voor een speciale instrumentenkoffer voor middelbare scholieren. Dit programma is onderdeel van het project Leren voor Duurzaamheid. Beide campagnes richten zich op blijvende gedragsverandering en voorlichting. Zo blijkt uit onderzoek van de stichting bijvoorbeeld dat veel mensen niet weten dat ook groen afval, zoals bijvoorbeeld bananenschil, heel lang blijft liggen vanwege het lange afbraakproces. Een zorgelijke conclusie is dat met name scholieren, de grootste vervuilers, onverschillig staan tegenover het verspreiden van zwerfafval.

Bestemmingsplan Nationaal Hunebedden Informatiecentrum (NHI) Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) hebben grotendeels ingestemd met het bestemmingsplan voor het NHI. Daarmee geeft het college aan dat ze willen afwijken van het provinciaal omgevingsplan om de bouw van het nieuwe museum mogelijk te maken. GS hebben de goedkeuring verleend nadat de statencommissie voor Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit vorige week had aangegeven akkoord te gaan met deze afwijking. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een nieuw museum, groenvoorzieningen en parkeergelegenheid.
Het college heeft mede naar aanleiding van ingediende bedenkingen goedkeuring onthouden aan de bijgebouwen buiten het aangegeven bouwblok. Voor het college was onvoldoende duidelijk of de aangegeven 200 m2 een maximum is. Dat betekent dat in principe meerdere gebouwen van 200 m2 gebouwd zouden kunnen worden. GS vrezen dat meerdere bijgebouwen afbreuk doen aan de landschappelijke waarde van het museumterrein.

Uitzonderingen op Tijdelijke referendumwet (Trw) Gedeputeerde staten willen gebruikmaken van de mogelijkheid om bepaalde beslissingen uit te sluiten van een mogelijk referendum. In de Trw, die sinds 1 januari 2002 van kracht is, is vastgelegd over welke besluiten de samenleving een referendum kan organiseren. De beperkingen die het college provinciale staten voorstelt, zijn besluiten over de rechtspositie van ambtsdragers en de vaststelling van provinciale belastingen.
Om in Drenthe een referendum te organiseren moeten in eerste instantie
1.194 kiesgerechtigden zich melden bij hun gemeentesecretarie. Dit moet binnen drie weken na de bekendmaking van het besluit. Er kan dan een verzoek ingediend worden tot het houden van een referendum. Voor het daadwerkelijk zover is moet 5% van de kiesgerechtigde bevolking (17.902 kiesgerechtigden) een ondersteuningsverklaring indienen bij de gemeente. Het raadgevende referendum is geldig als 30% van de kiesgerechtigden deelneemt. De provincie behoudt overigens het recht om het advies van de samenleving naast zich neer te leggen. Een referendum zal tegen de 500.000 euro kosten. De campagne die initiatiefnemers voeren om medestanders te mobiliseren zal voor eigen rekening komen.

Subsidie voor training vrijwilligers
Gedeputeerde Staten hebben besloten 12.100 euro uit te trekken voor een zevental initiatieven gericht op training van vrijwilligers. Dit gebeurt in het kader van de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Doel van deze regeling is het vergroten van deskundigheid van vrijwilligers, waardoor zij hun vrijwilligerswerk beter en met meer plezier kunnen doen. Aanvragen kunnen ieder half jaar ingediend worden. Voor de eerste helft van 2002 komen de volgende zeven initiatieven in aanmerking voor subsidie: Balans, afdeling Drenthe, voor trainingen over o.a. besturen en gespreksgroepen; KNSB gewest Drenthe, voor een cursus voor jeugdschaatsleiders; Enova en IVOM, voor o.a. deskundigheidsbevordering begeleidingspool allochtonen; Woonzorgcentrum Beatrix, voor training omtrent een nieuw te vormen inspraakorgaan; SAMO Drenthe, voor een cursus penningmeesters muziekverenigingen; Stichting Vakantievreugd, organisator van vakanties voor mensen met een beperking, voor een workshop begeleiding van de deelnemers en Stichting Reanimatieonderwijs Assen, voor bijscholing van docenten..

Geld voor revitalisering Leemdijk
Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor 204.201 euro bij te dragen voor de revitalisering van het bedrijventerrein Leemdijk in Smilde. De gemeente Midden Drenthe wil dit terrein in samenwerking met bewoners en ondernemers weer aantrekkelijk maken en heeft hiervoor een revitaliseringsplan opgesteld. Dit plan heeft betrekking op het groen, de bereikbaarheid en herkenbaarheid, de inrichting van het voorterrein en de veiligheid. Uitvoering van het plan betekent een duidelijke verbetering van het ondernemersklimaat.
Het voorstel van gedeputeerde staten wordt in de staten commissie Bestuur, Financiën en Economie van 27 februari 2002 behandeld.

Subsidieverzoek Commissie van 10
GS hebben ingestemd met een subsidie voor een project waarin (de prestaties van) leerlingen in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs gevolgd worden. In het laatste jaar van de basisschool wordt bij deze leerlingen een toets afgenomen waarin elementen van de Compaz-toets (persoonlijkheids- en intelligentietest) en de CITO-toets zijn gecombineerd.
De Commissie van 10 beslist op basis van de Compaz-toets en adviezen van de basisscholen over de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. In deze commissie van 10 hebben zitting vertegenwoordigers van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Hoogeveen e.o..
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de ontwikkeling van een Drentse onderwijs- en jeugdmonitor. Nodig voor het goed werken van zo'n monitor is de vergelijkbaarheid van gegevens. In Hoogeveen werken de scholen tot nu toe met de Compaz-toets terwijl elders in de provincie de CITO-toets gebruikelijk is. Omdat de effecten van de Compaz-toets aantoonbaar positief zijn (grotere voorspellende waarde en minder uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs), hecht men in Hoogeveen aan het handhaven van dit toetsinstrument. De commissie heeft het initiatief genomen voor dit project, dat tot doel heeft de Compaz-toets en de CITO-toets te integreren. Het project wordt uitgevoerd door het GION (RUG/Onderwijskunde) uit Groningen. De totale bijdrage van de provincie is 27.228 euro, verdeeld over drie jaar. De overige kosten (61.452 euro) van het onderzoek worden betaald door de gemeente Hoogeveen en de deelnemende scholen.

Landschapsbeheer Drenthe wordt budgetinstelling GS hebben besloten Landschapsbeheer Drenthe (LD) formeel de status van budgetinstelling te verlenen. Op deze manier wil de provincie meer inzicht krijgen in de activiteiten van LD tegen de daarvoor in te zetten middelen, de uiteindelijke resultaten en de beoogde maatschappelijke effecten.
De provincie wil meer 'sturen op afstand'. GS hebben naar aanleiding van de verandering eveneens een besluit genomen over een budgetsubsidie voor de periode 2002-2005 op grond van de ingediende meerjarenbegroting. Jaarlijks bedraagt de beoogde bijdrage van de provincie ongeveer 450.000. De status van budgetinstelling is niet een nieuw idee. In de evaluatie van de groene instellingen, die naar verwachting begin april wordt afgerond, is LD als budgetinstelling meegenomen.

Jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid vastgesteld GS hebben het jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid 2002 vastgesteld. Van de vier ingediende projecten voldoen drie aan de gestelde criteria. Het volledige programma heeft een looptijd van vier jaar (2000-2003) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen vier ministeries, de provincies, gemeenten en waterschappen. De belangrijkste doelstellingen zijn lessen in leefbaarheid en duurzaamheid meer te integreren in de maatschappij en een verbetering en versterking van de natuur- en milieueducatie. Een van de projecten behandeld het probleem van zwerfafval. De aandacht gaat specifiek uit naar jongeren Een ander project stimuleert het gebruik van de fiets in plaats van de auto. Het derde project is gericht op de nieuw gekozen gemeenteraadsleden. Zij krijgen informatie aangereikt om met duurzaamheid aan de slag te gaan in eigen gemeente. De provincie draagt jaarlijks maximaal 32.899,07 bij aan Leren voor Duurzaamheid, verminderd met de bijdrage van gemeenten en waterschappen. Van het Rijk komt 113.445,05 per jaar. Nieuwe projecten voor 2002 en 2003 kunnen tot 1 mei ingediend worden bij de provincie.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl