Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 22 januari 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 1 februari 2002

Informatie: E. Walthaus, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 91

e-mail:
ew.walthaus@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 1 februari 2002.Aan de orde komen o.a. de onderzoeken inzake het aanbestedingenbeleid, het onderzoek bodemsaneringen en de POL-aanvulling Zandmaas. De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement en zijn tevens te raadplegen op www.limburg.nl


2.


Beantwoording vragen van De Gelderlander over dienstreizen van Gedeputeerde Staten

Informatie: E. Jaspers-de Vries, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 21

e-mail:
emm.jaspers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met het overzicht van buitenlandse dienstreizen over de jaren 1999, 2000 en 2001 alsmede met de beantwoording van de overige vragen van de heer Berends van De Gelderlander.


3.

Aanvragen voor provinciale subsidiëring kanjerrestauraties 2001

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Zaken

tel. (043) 389 73 63

e-mail:
tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

De Vaste Commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur zal in kennis worden gesteld van:

1. enkele mineure aanpassingen in paragraaf 5.8 van de Subsidieverordening Provincie Limburg, én van:
2. het principe-besluit van Gedeputeerde Staten om kanjersubsidies te verlenen voor de restauraties van - steenfabriek Plinthos te Schinnen; - vml. kloostercomplex Maria Roepaen te Gennep; - kasteel Ooijen te Horst aan de Maas.


4.

Installatie werkgroep dansvoorziening Limburg

Informatie: M. van Nieuwpoort, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 99 51

e-mail:
mad.van.nieuwpoort@prvlimburg.nl

Het college heeft mede namens de gemeente Heerlen de leden van werkgroep dansvoorziening Limburg benoemd. De werkgroep is als volgt samengesteld: mevrouw A. Embrechts (recensente De Volkskrant), mevrouw L. Wiertz (dansvooropleiding Venlo, recensente en lid van de provinciale adviescommissie cultuur), de heer H. Focking (oprichter en voormalig zakelijk leider Introdans Arnhem), de heer E. Guldof (programmeur De Velinx Tongeren en initiatiefnemer van Dans in Belgisch Limburg) en de heer J. van Opstal (danser/choreograaf, momenteel docent Toneelacademie Maastricht). Een technisch voorzitter wordt nog benoemd.


5.

Legesheffing inzake ontgronding 't Rooth

Informatie: R. van Tol, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 76 31

e-mail:
rwp.van.tol@prvlimburg.nl

Het college stemt ermee in, om

1. bij het intrekken van de bestaande ontgrondingsaanvraag voor terreinen te Margraten ter grootte van ca. 6 ha (uit- breiding 't Rooth), over te gaan tot


* a. restitutie van 75% van de leges ogv de Legesverordening;
* b. restitutie van 25% van de leges ogv de Algemene Wet Rijksbelastingen (hardheidsclausule) zulks nav een daartoe in te dienen verzoek.


1. bij het indienen van een nieuwe ontgrondingsaanvraag de reguliere leges- heffing op te leggen.


6.

Opdrachtverlening haltevoorziening

Informatie: L. Dieteren, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 01

e-mail:
jml.dieteren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben in vervolg op een eerdere ontwerp-opdracht aan ontwerpbureau IPV Delft opdracht verleend tot het nader uitwerken van de ontwerpen voor haltemeubilair in de provincie Limburg. Met het eigen haltemeubilair geeft de provincie de inrichting van openbaar vervoerhaltes een kwaliteitsimpuls en houdt de provincie als opdrachtverlener in het openbaar vervoer de inrichting van de haltes in eigen hand.


7.

Eindplan Grensmaas

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten sturen de teksten van het eindplan Grensmaas waar Provinciale Staten op 21 december '01 mee hebben ingestemd, toe aan de staatssecretarissen van V&W en LNV, de Bestendige Deputatie van Belgisch Limburg en de Grensmaasgemeenten.


8.

Voorlopig eindplan Grensmaas

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben hun mening gegeven over het commentaar van de gemeente Sittard-Geleen over het voorlopig eindplan Grensmaas. Het commentaar heeft o.a. betrekking op budgettaire neutraliteit en aandachtspunten waarmee bij de uitvoering van het project rekening gehouden moet worden.


9.

Euregio rijn-maas-noord Interreg IIIA, project Technische Bijstand

Informatie: R. Derichs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 58

e-mail:
rcw.derichs@prvlimburg.nl

Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met de gevraagde EU Interreg IIIA bijdrage voor het project Technische Bijstand voor de euregio rijn-maas-noord ten behoeve van het Programma-management ( 911.204,00) en Informatie en Publiciteit ( 373.868,00); de gevraagde cofinanciering ad resp. 378.140,00 en 112.160,00 worden uit EZ cofinancieringsmiddelen ter beschikking gesteld.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 25-1-2002 10:42