Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 22 januari 2002 B&W-belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Deze week geen besluiten in deze portefeuille.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijn (2001/13739)
De landelijke Vereniging Vluchtelingen Nederland wenst aan de staatssecretaris van Justitie een petitie aan te bieden met een verzoek om een eenmalige bijzondere maatregel ten behoeve van de reeds meerdere jaren in Nederland verblijvende, en inmiddels uitgeprocedeerd asielzoekers. Via de stichting VWN wordt het gemeentebestuur verzocht dit standpunt te delen en dit schriftelijk aan de staatssecretaris mede te delen. Omdat het college heeft geen behoefte het beleid op dit terrein ter discussie te stellen, ziet het hiervan af.

Welzijn (2002/432)
Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen een 'Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Nieuwegein' op te richten en daarvoor een aantal faciliteiten ter beschikking te stellen. Het Platform gaat het college adviseren over de hoofdlijnen van beleid vanuit de optiek van mensen met een belemmering. Het platform zal onder meer omtrent zaken rond de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) om advies worden gevraagd. Het platform krijgt een grote mate van zelfstandigheid voor wat betreft samenstelling en werkwijze. De realisatie van dit platform past in het streven van het college om beleid in samenspraak met de samenleving te ontwikkelen. Dit voorstel wordt op 6 februari besproken in de raadscommissie voor Stedelijk beheer, welzijn en sociale zaken (SWS) en op 28 februari in de gemeenteraad.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Welzijnszaken (2002/611)
Burgemeester en wethouders van Nieuwegein willen dat er in Vreeswijk een Museumwerf komt. De Museumwerf moet gaan bestaan uit een collectie van historische binnenvaartschepen, een werf waar aan deze schepen wordt gewerkt en een museum waar aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de binnenvaart. De werkende werf moet komen op de locatie van de huidige werf Buitenweg. Het streven is de werf operationeel te laten zijn in de loop van 2003 en de opening van het museum in 2006 plaats te laten vinden. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen. De investeringen om de museumwerf te realiseren bedragen 562.000. De jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente komt daarmee op 127.500. Naast investeringen van de gemeente heeft de provincie Utrecht een eenmalige investeringssubsidie van 226.890 beschikbaar gesteld. Dit voorstel wordt op 7 februari besproken in de commissie Verkeer en vervoer, Milieu en Cultuur (VMC) en op 21 februari in de commissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA). De gemeenteraad spreekt op 28 februari over het voorstel. Na positieve besluitvorming door de raad draagt de gemeente het initiatief tot reali-sering en uitbouw over aan een nog op te richten stichting. Zie voor meer informatie het aparte nieuwsbericht.

Stadsbeheer/Planvorming
Voor de komst van het fietsveer Vianen-Nieuwegein wordt de Veerweg aangeduid als onverplicht fietspad. Dit betekend dat daar alleen gefietst (en dus niet gebromd en gesnord) mag worden. De veerweg wordt geasfalteerd en dient als toegang tot de veerstoep.

tefeuille van wethouder Herman Idema

tuursdienst (2002/428)
De gemeentelijke taken op het gebied van het openbaar onderwijs zijn overgedragen aan de Bestuurscommissie openbaar basisonderwijs en de Bestuurscommissie openbaar voorgezet onderwijs. De middelen van het openbaar onderwijs worden nu nog deels door de commissies en deels door de gemeente beheerd. Het voorstel beoogt met de bestuurscommissies concrete afspraken te maken over de manier waarop de middelen worden beheerd en welke rente daarover zal worden vergoed.

tuursdienst(2002/433)
Het college heeft de planning van alle producten van de planning- en controlcyclus voor het jaar 2002 vastgesteld (o.a. voorjaarsnota, najaarsnota, begroting, jaarreke-ning).

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Facilitair bedrijf (2002/437)
In het kader van de Wet Dualisering dient de Raadzaal te worden aangepast en is er een uitbreiding nodig van drie plaatsen van de zitruimte voor raadsleden en daarnaast zijn er nog een aantal aanpassingen noodzakelijk. Daarvoor is een budget van 27.266,80 beschikbaar.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/439) Bij de vaststelling van de nota Wonen in april 2001 is besloten dat er een onderzoek gedaan moet worden naar de positie van de huishoudens met lagere inkomens in dure huurwoningen. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van het onderzoek moeten nadere voorstellen worden gedaan om de te hoge woonlasten van deze groep te bestrijden. Deze voorstellen worden voorbereid in samenwerking met diverse partijen. Verwacht wordt dat deze voorstellen in het tweede kwartaal 2002 aan het college zullen worden voorgelegd.

Stadsontwikkeling/Bouw en Woningtoezicht (2002/418) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/438) Het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft de regionale Huis-vestingsverordening met ingang van 1 januari 2002 op de volgende punten gewijzigd:


* De definitie van het begrip ´doorstromer´ is verruimd met de woningzoekende die een woning achterlaat waarvan de verhuurder niet deelneemt aan het regionale aanbodsysteem.
* De koopprijsgrens voor nieuwbouwwoningen is met 45.378,02 verhoogd tot 181.512,09.

* Bij de toewijzing van drie- en vierkamerwoningen wordt voorrang verleend aan huishoudens van 4 personen.

Het college neemt de wijzigingen voor kennisgeving aan.

N.B.: het algemeen bestuur van het BRU stelt (waarschijnlijk op 20 februari) bovenstaande wijzigingen opnieuw ter discussie.

Stadsontwikkeling/Bouw en Woningtoezicht (2002/430) Ontwerpbureau Van Leeuwen heeft twee aanvragen voor een bouwvergunning inge-diend voor het realiseren van opbouwen op de garages aan de A. van Ostadehage en de G. Flinckhage. Het geldende bestemmingsplan ´eerste uitwerking Galecop en Nieuwraven´ biedt deze uitbouwmogelijkheid niet. Er is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan in procedure waarin de mogelijkheid voor het bouwen van opbouwen wordt gecreëerd, tevens voor de omliggende bebouwing. Tegen deze herziening zijn zienswijzen ingediend. Die zienswijzen richten zich echter niet tegen de adressen waarvoor hier een bouwvergunning is aangevraagd. Vooruitlopend op het van kracht worden van de ´achtste partiële herziening Galecop en Nieuwraven´ verleent het college vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (volgens artikel 19 lid 3 WRO) verleent het college tevens de bouwvergunning.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/8) TCN Property Projects heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een opleidingscentrum in Blokhoeve. Het bouwplan past in het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve. Medewerking kan verleend worden via een vrijstelling op het bestemmingsplan (artikel 19, lid 1 WRO). Tijdens de ter inzage legging heeft de gemeente hierop een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft het college geen aanleiding om geen medewerking aan het bouwplan te verlenen. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/5) Nieuwegeinse Project Ontwikkeling BV heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een kantoorgebouw naast het perceel gelegen naast Blokhoeve 13. Het bouwplan past in het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve. Medewerking kan worden verleend via een vrijstelling op het geldende bestemmingsplan (artikel 19, lid 1 WRO). Tijdens de ter inzage legging heeft de gemeente een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft het college geen aanleiding om geen medewerking aan het bouwplan te verlenen.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/420) Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor het plangebied Fokkesteeg vastgesteld. Het college wil met het voorontwerpbestemmingsplan de overlegfase in te kunnen gaan, onder meer via een inspraak/informatiebijeenkomst. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2001/11589) Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Chinees specialiteiten Restaurant Happy Garden om haar horeca-activiteiten uit te breiden naar het naastgelegen pand Oude Sluis 5. De parkeercapaciteit laat een dergelijke uitbreiding niet toe.

Stadsontwikkeling (2002/436)
Ieder jaar evalueert de gemeente de werkzaamheden op het gebied van bestemmingsplannen. Mede naar aanleiding hiervan wordt een meerjarenplanning opgesteld voor de komende vijf jaren. Hieruit volgt, aan welke bestemmingsplannen de komende periode gewerkt wordt en waarvoor een voorbereidingsbesluit wordt genomen om ongewenste ontwikkelingen in die gebieden te voorkomen. Het college heeft de meerjarenplanning vastgesteld. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari. De gemeenteraad besluit er definitief over op 28 februari.

Stadsontwikkeling/Grondbedrijf (2002/421)
Ten behoeve van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Vreeswijk Noord moe-ten kosten gemaakt worden voor het slopen, saneren en bouwrijp maken. Het college wil hiervoor een werkkrediet van 5730.000,- beschikbaar te stellen. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari. De raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari. De gemeenteraad besluit er definitief over op 28 februari. Zie voor meer informatie het apart verschenen nieuwsbericht hierover.

Stadsontwikkeling/Projectbureau (2002/429)
Het college stemt in met het contract tussen gemeente en een projectontwikkelaar ten behoeve van de bouw van 393 woningen in het plan Vreeswijk-Noord. De start van de eerste fase van de bouw is in mei 2003. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari. De raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari. De gemeenteraad besluit er definitief over op 28 februari. Zie voor meer informatie het apart verschenen nieuwsbericht hierover.

Stadsontwikkeling/projectbureau het Klooster (2002) Het bestemmingsplan Het Klooster is, na een intensief voorbereidingsproces, gereed voor vaststelling door de Raad. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari. De raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari. De gemeenteraad besluit er definitief over op 28 februari. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht hierover.

Stadsontwikkeling/projecten (2002/)
Op 13 juni 2001 heeft het college ingestemd met de ontwikkelingsvisie Galecopperzoom. Op 26 juni is de ontwikkelingsvisie behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV). Behoudens enkele kanttekeningen heeft de raadscommissie ingestemd met de ontwikkelingsvisie. Nadat de ontwikkelingsvisie door de gemeente raad op 19 juli 2001 is vastgesteld, is begonnen met het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan. Voor de realisering van het sport- en buurtpark en de accommodaties van de KVN (Kynologen Vereniging Nieuwegein) en de PVN (Petanque Vereniging Nieuwegein) wordt een aanvraagprocedure gevolgd voor een vrijstelling op het geldende bestemmingsplan 'Galecop en Nieuwraven' (art. 19 lid 1 WRO). Het college wil nu 1,2 miljoen euro ter beschiking stellen voor de voorbereiding en realisering van het sport- en buurtpark en de accommodaties van de KVN en de PVN. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt dit voorstel op 5 februari. De raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari. De gemeente-raad besluit er definitief over op 28 februari.

Stadsontwikkeling/Stedenbouw
Het college heeft ingestemd met de verkenning rond de bedrijfsontwikkeling aan de Malapertweg. Het college wil aan de hand van drie varianten in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) van 5 februari een discussie over dit onderwerp voeren.

Stadsontwikkeling (2002/ )
Er is een verzoek ingediend voor de vestiging van een afhaal Hindoestaan aan de Hildo Kropstraat 14. Dit verzoek is door het college afgewezen.


---

Invoerdatum 25-1-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein