Gemeente Nieuwegein

Realisatie bedrijvenpark Het Klooster weer een stap dichterbij

Het college van Nieuwegein is op 22 januari akkoord gegaan met het op enkele punten gewijzigde bestemmingsplan van bedrijvenpark Het Klooster. Met het collegebesluit is weer een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van het bedrijvenpark. Het bestemmingsplan wordt op 5 februari 2002 besproken in de commissie REV en op 21 februari 2002 in de commissie FRA. Op 28 februari 2002 komt het plan ter vaststelling in de gemeenteraad.

Na een lange periode van voorbereiding heeft van 6 november tot en met 3 december 2001 het ontwerp-bestemmingsplan Het Klooster ter inzage gelegen. In totaal heeft de gemeenteraad 23 zienswijzen ontvangen. Iedere indiener van een zienswijze wordt op de hoogte gesteld van wat het college over het bestemmingsplan aan de raad zal voorstellen ten aanzien van zijn eigen zienswijze. Op basis van de zienswijzen en diverse andere opmerkingen over het ontwerp-bestemmingsplan (onder andere afkomstig van de Provinciale Planologische Commissie en de gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepschriften) zijn de volgende inhoudelijke aanpassingen in het ontwerp-bestemmingsplan doorgevoerd:
* De geluidszoneringsplichtige inrichtingen en de daarmee samenhangende geluidszone worden uit het plan geschrapt. Er wordt een aparte procedure opgestart waarin opnieuw wordt bekeken of (en zo ja, op welke plek) deze inrichtingen binnen Het Klooster kunnen worden toegestaan en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De gemeente Houten zal bij dit proces worden betrokken. Bij de heroverweging van de geluidszone zal ook worden beoordeeld of de havengebonden activiteiten alleen overdag of ook op een ander tijdstip zullen plaatsvinden.

* In het ontwikkelingsplan en ook het ontwerp-bestemmingsplan zou de belangrijkste ontsluiting van het gehele gebied geschieden door één lange (rechte of licht gekromde) hoofdas met windmolens, haaks op de Kloosterweg (de weg tussen de A27 en het sluizencomplex). Door het invoegen en vergroten van een brede groen/blauwe zone aan de westkant van het bedrijventerrein, zou de hoofdas echter te veel aan de westkant van het eigenlijke bedrijventerrein komen te liggen. De mogelijkheden om de hoofdontsluiting meer af te stemmen op de huidige bestemmingsvlakken worden momenteel bestudeerd. Ook de locatie van de windmolens wordt heroverwogen omdat ze te dicht bij de Hollandse Waterlinie waren gepland.

* De Schalkwijksewetering krijgt een groene bestemming. Bovendien zal op een brede strook ten zuiden van de Schalkwijksewetering alleen bij de groene uitstraling van het gebied passende, kleinschalige, bedrijvigheid worden toegestaan.
* Als Rijkswaterstaat overgaat tot verbreding van het Lekkanaal, zal de Liniedijk met haar forten en andere historische elementen zorgvuldig worden verplaatst met behoud van alle historisch karakteristieke elementen. Daarnaast zal met architectonische middelen de aanwezigheid van de oorspronkelijke inundatievelden permanent zichtbaar worden gemaakt. De westkant van het bedrijvenpark zal daarom door water worden begrensd. Bij de uitwerking van het plan is een adviserende rol toebedeeld aan onder andere: het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (zowel op rijks- als provinciaal niveau), de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksbouwmeester.

* De Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) krijgt een adviseringsbevoegdheid bij de vestiging van een aantal bedrijven welke de waterkwaliteit, bijvoorbeeld bij een calamiteit, negatief zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien zullen grondboringen dieper dan 30 meter de instemming van de WRK behoeven.

Een regionaal bedrijvenpark
In de regio bestaat op korte termijn een grote behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Dit staat in het Regionaal Structuurplan (RSP), een document met afspraken tussen tien Utrechtse gemeenten en het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De realisatie van een bedrijvenpark in Het Klooster is één van de belangrijke uitvoeringsafspraken die daarin is gemaakt.

Uit de monitor werklocaties van het BRU (maart 2001) blijkt dat de uitvoering van bedrijfsterreinen achter loopt bij de gemaakte faseringsafspraken. Gezien het feit dat Het Klooster een regionaal bedrijfsterrein is, is het van belang dat het bedrijfsterrein ruimte kan bieden aan C-bedrijven van elders uit de regio die willen uitbreiden of willen/moeten verplaatsen. De regio zal in dergelijke gevallen een beroep op de gemeente Nieuwegein doen. Niet alleen de gemeente Nieuwegein maar ook de provincie Utrecht en het BRU zijn daarom voorstanders van dit bestemmingsplan.

Nieuwe Hollandse waterlinie (NHW)
In verband met de cultuurhistorische belangen van het gebied heeft de gemeente Nieuwegein samen met onder andere het Projectbureau Nationaal Project NHW (waarin onder andere vertegenwoordigd: de ministeries LNV en VROM en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg), de Rijksbouwmeester, Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht, deelgenomen in een ontwerpatelier. Doel van het ontwerpatelier was te komen tot een vernieuwende landschappelijke inpassing van het bedrijvenpark en het te verbreden Lekkanaal, op een zodanige wijze dat het geheel zich goed verhoudt met de doelstellingen met betrekking tot de NHW. Getracht is op een zo goed mogelijke wijze invulling te geven aan de NHW in het plangebied Het Klooster, naast en in evenwicht met de ontwikkeling van een bedrijvenpark. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente en is goedgekeurd door de provincie, ligt er voor de ontwerpers een uitdagende opdracht te wachten. De ideeën uit het ontwerpatalier moeten nog in concrete detailontwerpen worden uitgewerkt. Een en ander moet een inspirerend ruimtelijk beeld opleveren waarin plaats is voor recreatie, ecologie en een eigentijdse accentuering van de aanwezige cultuurhistorische waarden.
---

Invoerdatum 25-1-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein