Gemeente Maassluis

28-1-2002

Perscommuniqué B en W van 22 januari 2002

Gehandicapten en chronisch ziekenbeleid Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nota Gehandicapten en chronisch ziekenbeleid vast te stellen voor een periode van vier jaar. De concept-nota heeft in de periode van 10 december 2001 tot 7 januari 2002 volgens de inspraakprocedure ter inzage gelegen. Het college heeft ook het inspraakverslag vastgesteld. Na behandeling in de commissies Sociale Zaken c.a. en Financiën c.a. zal de nota ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering van de nota wordt in 2002 een bedrag ad 18150,= beschikbaar gesteld.

30 km maatregel Stadsmolen
Naar aanleiding van overleg met de bewoners van de Stadsmolen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de snelheidsbeperkende maatregelen op de Stadsmolen aan te passen en aan te vullen. Ook besluit het college de verontrusting van de bewoners van de Stadsmolen ten aanzien van de snelheden van het busverkeer onder de aandacht te brengen van Connexxion.

Wijziging route buslijn 132
Binnen de gemeente Maassluis bestaat de wens het bedieningsgebied van het openbaar vervoer te verbeteren. Connexxion is bereid buslijn 132 een andere route te laten rijden, zodat het NS station Maassluis Centrum wederom zal worden aangedaan. Het college heeft besloten accoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de route per 17 februari 2002 en Connexxion hiervan op de hoogte te stellen. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Industrieweg en Mozartlaan te waarborgen besluit het college de halteplaatsen buiten de rijbaan aan te leggen. Voor de periode tussen de invoering van de routewijziging en de realisatie van de halteplaatsen accepteert het college dat er op de rijbaan wordt gehalteerd. Het plan zal bij de Stadsregio worden aangemeld met een verzoek tot subsidie uit de GDU.

Overige documenten:
Advies B en W 240 30 km maatregel Stadsmolen Advies B en W 240 Wijzigen route buslijn 132 Advies B en W 420 vaststelling nota Gehandicapten en chronisch ziekenbeleid