CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB02-014
22 januari 2002
9.30 uur Daling bijstand en WW houdt aan Het aantal bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van vorig jaar verder gedaald tot 326 duizend. Met een daling van 20 duizend ten opzichte van een jaar eerder, neemt het tempo van de afname nog steeds af. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal WW-uitkeringen is het afgelopen jaar met 25 duizend gedaald. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt daarentegen nog steeds toe.

Daling bijstand vlakt af
Tussen juni 2000 en juni 2001 is het aantal bijstandsuitkeringen met ruim 20 duizend afgenomen tot 326 duizend. In juni 2000 was de afname ten opzichte van een jaar eerder nog 30 duizend. Het dalingstempo blijft dus afnemen. Het aantal bijstandsuitkeringen was medio vorig jaar door de voortdurende afname ruim 100 duizend lager dan drieënhalf jaar geleden. De daling van de bijstandsuitkeringen is bij mannen nog altijd hoger dan bij vrouwen.

Vooral daling langlopende WW-uitkeringen Eind september 2001 werden 163 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 25 duizend minder dan een jaar eerder. In de periode september 1999­september 2000 was nog sprake van een daling met 39 duizend. Het aantal langlopende uitkeringen (1 jaar en langer) daalde met 18 duizend. Dat is beduidend meer dan de daling bij de kortlopende uitkeringen. Bij deze uitkeringen was de afname 6 duizend.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen blijft toenemen CBS-Persdienst Eind september 2001 bedroeg het aantal arbeidsongeschiktheids- Postbus 4000 uitkeringen 965 duizend. Dat is 25 duizend meer dan een jaar eerder. 2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16 Deze toename is groter dan de stijging van 20 duizend in de periode fax (070) 337 59 71 september 1999­september 2000. De toename komt vrijwel geheel E-mail: voor rekening van vrouwen. Verder is het aantal gedeeltelijk persdienst@cbs.nl arbeidsongeschikten meer toegenomen dan het aantal volledig arbeidsongeschikten.

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB02-014 pagina 1 van 4Technische toelichting

Bijstand
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de Algemene Bijstandswet (ABW). De uitkomsten hebben betrekking op personen jonger dan 65 jaar met een periodieke, algemene bijstands- uitkering, die niet in een instelling verblijven.
Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij doorgaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt. Bij (echt)paren is in veel gevallen de man de aanvrager van de bijstand. De hier getoonde gegevens over het aantal personen, het geslacht en de leeftijd hebben betrekking op de aanvrager.

WW-uitkeringen
De uitkomsten betreffen het aantal uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet (WW). Bij de WW komt het voor dat iemand meer dan één uitkering heeft. Het aantal personen met een WW-uitkering is dus lager dan het hier gepresenteerde aantal uitkeringen. Eind september 2001 ontvingen ongeveer 13 duizend personen meer dan één WW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ en Wajong). Een persoon kan meer dan één arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Eind september 2001 ontvingen ongeveer 13 duizend personen meer dan één uitkering.
Het komt ook voor dat iemand twee of meer uitkeringen van verschillende regelingen ontvangt, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om enkele tienduizenden mensen.