Provincie Limburg


Statencommissies

AGENDA
van de Vaste Commissies
van Provinciale Staten
van Limburg
vergaderingen 22 en 25 januari 2002

Op dinsdag 22 en vrijdag 25 januari a.s. vergaderen de Vaste Commissies uit Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid vergadert op dinsdag 22 januari a.s. om 18.30 uur in de Statenzaal over onder meer:

Toekenning provinciale bijdragen NV Luchthaven Maastricht

Kennisinfrastructuur in Limburg

Provincie Limburg en acquisitie

Regionale Innovatie Strategie RIS-Limburg; Innovatiebeleid 2002-2004

Op vrijdag 25 januari a.s. vergadert de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid om 09.00 uur in de Veldekezaal over onder meer:

Jaarprogramma's economisch beleid 2002

Nota functioneren presidium

Vanaf 11.30 uur vergaderen de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid en de Vaste Commissie voor Financiën en Algemene Zaken en de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken gezamenlijk over:

Onderzoeken aanbestedingenbeleid

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda's staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie:
Economische Zaken en Werkgelegenheid, telefoon (043) 389 71 31 Financiën en Algemene Zaken, telefoon (043) 389 71 75 Milieu en Agrarische Zaken, telefoon (043) 389 75 49

De agenda's liggen overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
17-1-2002 09:26