Gemeente Den Helder

22-01-2002
Openbare kennisgevingen week 4
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het vervangen van een raam in de achtergevel van de woning Marinepark 31 door deuren (ontvangen 11 januari 2002);


-het vernieuwen van twee kassen op het complex van de Oranjerie aan de Soembastraat 83 (ontvangen 11 januari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2530 (ontvangen 14 januari 2002);


-het bouwen van een berging achter de woning Texelstroomlaan 16 (ontvangen 14 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Jan Blankenstraat 12 (ontvangen 14 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Jan Verfailleweg 6 (ontvangen 15 januari 2002);


-het verbouwen van het pension Kijkduinlaan 30 tot een woning (ontvangen 15 januari 2002);


-het maken van een extra verdieping op de woning Doorzwin 2711 (ontvangen 15 januari 2002);


-het bouwen van een opslagloods aan de Oostoeverweg 24 (ontvangen 17 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 94 (ontvangen 17 januari 2002);

-het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 30 (ontvangen 17 januari 2002);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 38 (ontvangen 17 januari 2002);


-het uitbreiden van het schoolgebouw aan de Langevliet 81 (ontvangen 17 januari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een schuurtje achter de recreatiewoning Watermunt 21 (verzenddatum 11 januari 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het veranderen van de geldautomaat-ruimte in het pand Marsdiepstraat 178 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 1149 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning 2e Vroonstraat 11 (verzenddatum 10 januari 2002);


-het plaatsen van een kap op de garage/berging achter de woning P.W.A.-singel 120 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het uitbreiden van het bedrijfspand Nijverheidsweg 2a met een dansschool en een stallingsruimte (verzenddatum 11 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Statenhoff 4 (verzenddatum 11 januari 2002);


-het maken van een extra verdieping op de woning Middenzand 2913 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 132 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het uitbreiden van de woning Tjalkstraat 18 (verzenddatum 16 januari 2002);


-het vernieuwen en veranderen/verbouwen van de stallingsruimte Hoogstraat 123 tot bergruimte met bovenwoning (verzenddatum 16 januari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin 4304 (verzenddatum 17 januari 2002);


-het uitbreiden van de verdieping van de woning Parkstraat 21 (verzenddatum 17 januari 2002);


-het verbouwen van de woning Westgracht 13 en het wijzigen van de indeling van de bestaande garage/berging achter de woning Molenstraat 69 (verzenddatum 17 januari 2002).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het slopen van de woning en een stallingsruimte aan de Witte de Withstraat 1 en 3.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2117 en het uitbreiden/vernieuwen van de garage bij deze woning;


-het plaatsen van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1918;

-het wijzigen en uitbreiden van het terras van het horecapand Koningstraat 15-17 en het realiseren van twee ingangspartijen.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 25 januari 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Algemene richtlijnen antenne-installaties voor mobiele telefonie

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er algemene richtlijnen zijn vastgesteld voor het bouwen/plaatsen van antenne-installaties voor de mobiele telefonie in onze gemeente (beleidsnotitie gemeentelijk antennebeleid). De geldende richtlijnen liggen ter inzage in het Stadhuis op de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer.

Lastgevingen

Op de openbare weg staan diverse voertuigen en wrakken die daar niet horen.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren, op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen één week na de datum van publikatie van de openbare weg te verwijderen.

Het gaat om:


- een aanhangwagentje zonder kenteken, die gedurende een langere periode staat op de openbare weg aan de Lareystraat, op het pleintje tegen een boom;


- een vouw/ aanhangwagen met bruin dekzeil en zonder kenteken, die gedurende een lange periode staat op de openbare weg aan de Timorlaan achter Ten Anker;


- een klein aanhangwagentje met defecte verlichting en vastgemaakt aan het hek, die gedurende een langere periode staat op de openbare weg aan de Timorlaan achter ten Anker.

Bij het niet nakomen van deze lastgevingen laten wij de voertuigen op kosten van de eigenaren op grond van artikel 125 van de Gemeentewet verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende drie maanden opgeslagen en kunnen deze door de eigenaren worden afgehaald.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671 890 of 671 286, alleen van maandag t/m woensdag, tijdens kantooruren.

Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van de Stichting Oranjerie De Groene Parel, Postbus 123 te Den Helder, voor de locatie Soembastraat 83.

De kennisgeving en alle stukken kunt u inzien op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- Woningstichting Den Helder, tbv Volkerakstraat 310, voor het kappen van 1 den en 1 wilg, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Koggeschip 51, voor het kappen van 1 kronkelwilg en 1 esdoorn, achter de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Middelzand 3138, voor het kappen van 2 coniferen, voor de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Burg. Houwingsingel 86, voor het kappen van 3 populieren, achter en naast de woning;


- Milieudienst, tbv G.P. Blankmanstraat/Torplaan, voor het kappen van
1 es, in het gemeenteplantsoen;- Milieudienst, tbv Gravenstraat, voor het knotten van diverse schietwilgen, op het parkeerterrein;


- Milieudienst, tbv Pluto 35, voor het kappen van 3 wilgen, naast de woning;


- Milieudienst, tbv Pasteurstraat, voor het kappen van 1 meelbes, langs de rijbaan, met herplantverplichting;


- Milieudienst, tbv Kortevliet 24, voor het kappen van 1 iep, in de berm, met herplantverplichting elders.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 24 januari 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug