Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meerderheidssteun voor N-VA-voorstel m.b.t. lijstshopping?

(02/03/02)

De N-VA verheugt zich over de steun die minister-president Dewael vandaag uitspreekt voor een wettelijk verbod op lijstshoppen. N-VA-kamerlid Danny Pieters werkte een voorstel van verklarende wet uit bij de bepalingen inzake onverenigbaarheid waardoor politici die kandidaat zijn op een lijst, ook effectief hun mandaat moeten opnemen wanneer ze worden verkozen.
Wie zich kandidaat stelt voor een verkozen mandaat, terwijl hij een met dit mandaat onverenigbaar mandaat of ambt vervult, wordt bij verkiezing van rechtswege geacht ontslag genomen te hebben uit dit onverenigbaar mandaat of ambt.

De verklarende wet luidt:' Wie zich in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt en verkozen wordt, wordt van rechtswege en onweerlegbaar geacht door zijn kandidaatstelling gevolgd door verkiezing, ontslag genomen te hebben uit zijn onverenigbaar mandaat of ambt. Hij kan niet opnieuw benoemd worden in zijn vroeger ambt dan na een wedersamenstelling van de volksvertegenwoordiging waarvoor hij in dat ambt politiek verantwoordelijk is'.

Concreet: een Vlaams minister of Vlaams Parlementslid mag zich kandidaat stellen voor de federale Kamer of Senaat of voor het (rechtstreeks verkozen) burgemeesterschap. Wordt hij of zij verkozen, dan wordt betrokkene vanaf zijn/haar verkiezing geacht ontslag genomen te hebben als Vlaams minister of Vlaams parlementslid; hij of zij zal dan zijn/haar federaal mandaat of het burgemeesterschap opnemen of zonder mandaat achterblijven (zo het nieuw mandaat niet opgenomen zou worden). De eed niet afleggen en een partijgenoot naar het federaal parlement sturen, kan dan niet meer.
Wie Vlaams minister was en verkozen wordt tot een federaal mandaat, kan pas opnieuw benoemd worden tot Vlaams minister, na de ontbinding en hersamenstelling door verkiezingen van het corresponderende parlement, in casu het Vlaams parlement.
Uiteraard geldt alles ook vice versa bij verkiezingen voor het Vlaamse of het Europese Parlement en bij de eventuele rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.

Op deze manier wordt de kiezer niet langer voor de aap gehouden en wordt de personencultus een halt toegeroepen.

De N-VA rekent erop dat de meerderheidspartijen dit voorstel ondersteunen als concrete stap naar niet alleen een versterking van de democratie, maar ook naar meer politieke geloofwaardigheid. Al kan de minister-president zélf terzake ook enige hypocrisie worden verweten, net als collega Stevaert. Beiden lieten zich immers verkiezen tot burgemeester om vervolgens gewoon minister te blijven.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, alg. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be