Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan lange Maat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken, ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 15 juli 2002, nr. RE2002.57911 de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat hebben goedgekeurd. Deze partiële herziening heeft tot doel de woonbestemming van het perceel Heilweg 13 (één vrijstaande woning) te wijzigen in een woonbestemming voor drie woningen (één vrijstaande en één dubbele woning).

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestemmingsplan liggen met ingang van 15 augustus 2002 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te s-Gravenhage. Aangezien niemand bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten, kunnen alleen belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken overeenkomstig het bepaalde in de Wet milieubeheer bekend dat de navolgende meldingen als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ontvangen.

"Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer"
* ESG Webegro te Westervoort. De melding heeft betrekking op het van toepassing worden van genoemd besluit op de inrichting Sociaal cultureel centrum "De Nieuwhof", Nieuwhof 4 te Westervoort.

"Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer"
* Presikhaaf Groenvoorziening te Westervoort. De melding heeft betrekking op de twee naast elkaar gelegen bedrijfspercelen Het Ambacht 46-48 en Het Ambacht 44, die te samen één inrichting vormen in de zin van de Wet milieubeheer. De melding houdt verband met het van toepassing worden van genoemd besluit op de voorheen vergunningplichtige inrichting van "WMG Presikhaaf Groenvoorziening" en de uitbreiding met het naastgelegen bedrijfsperceel ten behoeve van kantoor en vergaderfaciliteiten en ondergeschikte opslag.

"Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer"
* Prinz Tandtechniek te Westervoort. De melding heeft betrekking op het oprichten van een tandtechnisch bedrijf voor het vervaardigen van kroon- en brugwerk, gevestigd Dorpstraat 46 te Westervoort.

Het betreft niet vergunningplichtige inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer waarvoor, voor het oprichten of veranderen met een melding kan worden volstaan.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via mevrouw H.G. Heezen, afdeling AJZ/VROM (tel. 026-3179500).

Wvg

Wijziging inkomensgrenzen vervoersvoorzieningen krachtens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

De vervoersvergoedingen in het kader van de Wvg zijn gebonden aan een inkomensgrens.

Per 1 juli 2002 gelden de volgende inkomensgrenzen.

Verplicht verzekerd:

Particulier verzekerd:

Echtpaar

26.740,56

28.588,26

Alleenstaande ouder

24.066,48

25.914,18

Alleenstaand

18.718,56

20.566,26

In instelling gehuwd

9.141,60

10.989,30

In instelling alleenstaand

5.876,88

7.724,58

Niet in instelling verblijvend 65+

Verplicht verzekerd:

Particulier verzekerd:

Alleenstaand

19.808,40

21.656,10

Alleenstaande ouder

25.156,32

27.004,02

Gehuwd beide 65+

27.914,88

29.762,58

Gehuwd één 65+

28.210,08

30.057,78

COLLECTEVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben winkeliersvereniging De Wyborgh vergunning verleend voor het plaatsen van collectebussen in de winkels in winkelcentrum De Wyborgh gedurende de tijden dat de winkels voor publiek geopend zijn in de periode van 5 augustus tot en met 30 november 2002. Met deze actie wil de winkeliersvereniging een bijdrage leveren aan de pogingen van de Stichting Reddingshonden Werkgroep Westervoort (RHWW) om een eigen onderkomen te realiseren.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na datum van publicatie van dit besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In verband hiermee kunnen belanghebbenden tevens binnen de genoemde termijn de President van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 30160 te 6803 AD Arnhem, benaderen met het verzoek om een voorlopige voorziening. Aan dit laatste zijn griffiekosten verbonden.

Meer informatie over deze vergunning kunt u krijgen bij de heer Verstegen van de afdeling AJZ/VROM, telefoon (026) 3179380.