Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 6 augustus 2002

Aanwezig:

E. Helder (loco), P. van Essen (loco), J.F. Hassink en A.J. Le Loux

Afwezig:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, R.W. Bleker, J.H.A. Goudt en T.H.D. de Weger

Vaststellen besluitenlijst van 30 juli 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Roomweg 78.

Besluit:

Cf.

C 2

PBW

begroting actielijn 1, jeugd en jongeren sociale wederopbouw

Voorstel:

1. De begroting actielijn 1 voor de periode 2002-2003 vast te stellen op 1.424.000,- en kennis te nemen van het financieel overzicht tot en met 2005-2006.

2. Kennis te nemen van de rapportage over 2001-2002.
3. Dit voorstel (inclusief bijlagen) aanbieden aan de commissie wederopbouw van 29 augustus 2002.

Besluit:

Cf.

D 1

DMO/prog

kwijtschelden boete Kunst naar Kracht

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het kwijtschelden van de door de voormalige muziekvereniging Kunst naar Kracht verschuldigde boete van
2.583,39.


Besluit:

Cf.

E 1

DMO/prog

beleid maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg, vrouwenopvang

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de "beleidsnota maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg Twente" en het "beleidsplan vrouwenopvang Twente".

2. De sociale commissie uitnodigen zich uit te spreken over de beide notas en via de bijbehorende memo vragen mee te denken over de op deze terreinen te realiseren activiteitenplannen 2003.

Besluit:

Cf., met tekstwijziging in memo van wethouder De Weger.

F 1

DSOB

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen gemeente Enschede

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Gehoord de fysieke commissie, de Subsidieverordening bodemsanering gemeente Enschede vast te stellen.

2. Te besluiten dat het raadsbesluit tot vaststellen van de Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen gemeente Enschede niet referendabel is in de zin van artikel 8 van de Tijdelijke Referendumwet.

3. Vast te stellen het aanvraagformulier voor subsidieverlening, het aanvraagformulier voor subsidievaststelling, de verklaring als bedoeld in artikel 6.2 van de Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen gemeente Enschede.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB

ontwerpbeschikking Wet bodembescherming Kotmanlaan 153

Voorstel:

1. Te Besluiten dat in onderhavig geval sprake is van een ernstige, urgente bodemverontreiniging zoals bedoeld in artikel 29 en 37 van de Wet bodembescherming.

2. In te stemmen met het plan van aanpak van de sanering zoals aangegeven in het saneringsplan.

Besluit:

Cf.

F 3

DSOB/cbm

bezwaarschrift bouwvergunning bandenmagazijn Vredestein

Voorstel:

1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, het bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het bouwen van een bandenmagazijn aan de Ir. E.L.C. Schiffstraat 370, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 4

DSOB/cbm

bezwaarschrift bouwvergunning vergroten woonhuis Demmerskamp 23

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de heer Hatenboer tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis Demmerskamp
23, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 5

DSOB

weigeren gedogen bouwen zonder vergunning Emmastraat 177

Voorstel:

1. Niet gedogen dat zonder bouwvergunning het pand Emmastraat 177 wordt verbouwd tot, en in gebruik wordt genomen als praktijkruimte.

Besluit:

Cf., met hernieuwd overleg over 1 behandelkamer minder.

F 6

DSOB

ambtelijk herstel besluit 7 maart 2002 inzake autopoetsbedrijf Proper

Voorstel:

1. Vaststellen de conceptbrief aan adviesbureau Middelkamp, om niet handhavend op te treden tegen autopoetsbedrijf Proper, Bentrotstraat 29 in Enschede.

Besluit:

Cf.