Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 29 juli t/m 4 augusutus 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Zuider Keerkring 2 Het plaatsen van een betonnen hoogspanningsstation Steekterweg 4 Het bouwen van een berging
Grashof 72 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achterzijde
De Oude Wereld 111 Het vergroten van de woning aan de achterzijde d.m.v. een aan bouw

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Sterkenburg 81 Het verwijderen van asbesthoudende materialen

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Van Boetzelaerstraat 1 Het wijzigen van bestaande reclame

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Olympiaweg 2 het bouwen van een sportluchthal op het terrein van clubgebouw korfbalvereniging Tempo
De vrijstelling is nodig omdat het bebouwingspercentage van het sportterrein wordt overschreden

Met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van;
Wielingen 42 het optrekken van de achtergevel en het verhogen van de kap van de woning
De vrijstelling is nodig omdat het bestemmingplan uitgaat van de bestaande goot- en nokhoogte.
Venusstraat 44-376 het renoveren van een flatgebouw. o.m. de entree De vrijstelling is nodig omdat sprake is van overschrijding van het bebouwingsvlak.

Met toepassing van artikel 11 van de Monumentenwet restauratievergunning te verlenen voor:
Paradijslaan 6 het restaureren/wijzigen van de Bonifaciuskerk in verband met het groot onderhoud aan het kerkgebouw, het aanbrengen van nieuwe voorzetbeglazing en het vervangen van de hemelwaterafvoeren.

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 8 augustus 2002 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadskantoor ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 21 augustus 2002 (artikel 17 WRO en artikel 11 Monumentenwet) en 4 september 2002 (art.19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Paddestoelweg 117 Het vergroten van de woning aan de achterzijde d.m.v. een aanbouw 02-08-2002
Havixhorst 148 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw 02-08-2002
Chinastraat 32 Het vergroten van de woning aan de achterzijde d.m.v. een aanbouw 02-08-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 09 augustus 2002 laatste wijziging