Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 8 augustus 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* T.J. Genissen, verbouwen woning, Laageinde 7 (29-07-2002)
* J.J. v.d. Linden, veranderen gevelbekleding, Medelsestraat 2 (30-07-2002)

* G. Verwoert, bouwen huis en aanbouw hal, Gijsbert Stoutweg 4 (29-07-2002)

* C. Vos, plaatsen tuinhuis, Marene 17 (26-07-2002)
* Gemeente Tiel, plaatsen woonwagenstandplaats, Rivierprik ongenummerd (30-07-2002)

* L. Gerritsen, plaatsen tuinhuisje, Sneep 2 (29-07-2002)
* F.M. Struik, bouwen berging, Esdoornstraat 58 (01-08-2002)
* Latenstein Holding bv, vergroten verbindingssluis, Latensteinse Middenweg 2 (26-07-2002)

De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* T. van der Meer, plaatsen blokhut, Achterweg 112 (02-08-2002)
* Hoogstamvrijwilligers Rauwenhof, plaatsen 2 prefab betonbruggen, Frans Halsstraat ongenum merd (02-08-2002)

* W.C. du Fossee, plaatsen hekwerk, Rembrandtstraat 44 (02-08-2002)
* Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland tbv AVRI, bouwen bedrijfspand, De Riemsdijk 10 (02- 08-2002)
* D. Wentholt, plaatsen dakkapel, Duizendblad 22 (01-08-2002)
* Noppen RWL Groep bv, bouwen twee woningen, Burg. Meslaan 94-94A (01-08-2002)

* PPG Coatings B.V., plaatsen ACN-opslagcontainer, Papesteeg 95 (01-08-2002)

* P.H.G. Kooijman, bouwen schuur/garage, Bredestraat 7 (01-08-2002)
* P.J.W. Schepens, vergroten woning, Brasem 20 (01-08-2002)
* Noppen RWL Groep bv, bouwen winkel/horecagebouw met 12 appartementen, Plein 38-44 (30-07-2002)

* VVV Rivierenland, plaatsen 5 uithangbordjes, Tolhuisstraat 22-26 (30-07-2002)

* Beheersmaatschappij T&O B.V., veranderen horecapand, Korenbeursplein 3 (30-07-2002)

* PTT Post Servicepunt, plaatsen lichtreclame, Laan van Westroijen 61 (29-07-2002)

Positieve beschikking bouwmelding

* T. Houtriet, vervangen serre, Groenestraat 5 Wadenoijen (01-08-2002)

Verleende sloopvergunningen

* D. Beijen, slopen schuur/stallen, Bredestraat 8, Wadenoijen (29-07-2002)

* S.V.T., slopen asbestcementgebonden dakplaten, Lutterveldweg 6 (30-07-2002)

* H.C. Reijn, slopen berging met hooischuur, Lingeweg 37(30-07-2002)
* A. van Helden, slopen woning, Lingeweg 41(02-08-2002)
Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vrijstellingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwvoornemen is gemeld door M.J. Zoet voor het plaatsen van een garage/berging op het perceel Prof. Einthovenlaan 24 te Tiel. (registratienr. VG2001319, bestemmingsplan "Groenendaal 1983").

Bovengenoemde melding is in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om, met toepassing van artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van de betreffende voorschriften te verlenen.

Alvorens hiertoe over te gaan ligt het bouwplan vanaf vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 5 september a.s. ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het bouwplan en om zijn/haar zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de heer P. Salet, afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (0344) 63 71 25.

Vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij voornemens zijn ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorwaarden en bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Het betreft de volgende zaak:

Transportbedrijf Van Ziel voor het plaatsen van een kantoorunit voor maximaal 2 jaar op het perceel Zoelensestraat 19 te Kapel-Avezaath.

De aanvragen liggen vanaf maandag 12 augustus 2002, gedurende twee weken ter inzage op het Stadhuis bij Publieksvoorlichting (Achterweg 2) en bij de Openbare Bibliotheek (Kloosterstraat 3). Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen omtrent de aanvragen kenbaar maken .

Vrijstelling ex artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij voornemens zijn ex artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorwaarden en bepalingen van het bestemmingsplan Binnenstad.

Het betreft de zaak Abbink, voor het vestigen van een horecabedrijf in het pand Korenbeurs plein 4.

De aanvraag ligt vanaf maandag 12 augustus 2002, gedurende vier weken ter inzage op het Stadhuis bij Publieksvoorlichting (Achterweg 2) en bij de Openbare Bibliotheek (Kloosterstraat 3). Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken.

Vergunningen
Met toepassing van artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 1997 hebben Burgemeester en Wethouders aan de Marktcommissie van de N.H. Kerken te Kapel-Avezaath en Kerk-Avezaath vergunning verleend voor het houden van een rommelmarkt op 28 september 2002 van circa 10.00 uur tot 17.00 uur in de Kapelhof te Kapel-Avezaath. (verzenddatum: 01-08-2002).

Alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergunningen vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Overig

Publieksvoorlichting

Van 8 augustus tot en met 16 augustus 2002 zal het onderdeel Publieksvoorlichting uitsluitend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend zijn.

Verplaatsen warenmarkt - Reminder

In de periode van 12 augustus t/m 7 september 2002 wordt in het kader van de herinrichting winkelpromenade de Varkensmarkt herstraat. Gedurende deze periode laten de werkzaamheden het niet toe dat op de Varkensmarkt op maandag en zaterdag de warenmarkt plaatsvindt. Met toepassing van het bepaalde in artikel 2 onder b. van de Marktverordening Tiel 1997 zal het gedeelte van de reguliere maandagmiddag- en de zaterdagmarkt waarvan de standplaatsen zijn gesitueerd op de Varkensmarkt, verplaatst worden naar de Markt (in de volksmond: Groenmarkt) met een "overloop" naar de Kleibergsestraat op de volgende dagen:
maandagen: 12, 19, 26 augustus en 2 september 2002; zaterdagen: 17, 24 en 31 augustus 2002.

Bezwaarschrift
Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is: Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Projectorganisatie Betuweroute
De Projectorganisatie Betuweroute informeert de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Tiel. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met Kim Assink van de Projectorganisatie Betuweroute, te bereiken op telefoonnummer (0344) 69 80 71.

Wijziging situatie Dorpsstraat ter hoogte van (nieuw aan te leggen deel) Rivierenlandlaan.

Vanaf maandag 12 augustus 2002 is de Dorpsstraat geen doorgaande straat meer. Ter hoogte van het nieuw aan te leggen deel van de Rivierenlandlaan is de straat afgesloten.
De Rivierenlandlaan wordt aan de zuidzijde van de A15 doorgetrokken om vervolgens met een viaduct over de A15 en de Betuweroute heen te gaan. De weg doorkruist daarbij de Dorpsstraat. De Rivierenlandlaan splitst de Dorpsstraat hierdoor in tweeën.

Panden van huisnummer 21 tot en met 30 kunnen via de Burgemeester Meslaan worden bereikt. De panden vanaf huisnummer 39 en volgende kunnen via de Sportparklaan worden bereikt.