Reesink N.V.

f219cb.gif De handelsondernemingen van Reesink leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om doe-het-zelf artikelen zoals (tuin-)gereedschappen en verf (Reesink Retail B.V.), walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en machines en gereedschappen voor de 'groene' -d.w.z. de agrarische en bosbouw- sector (Reesink Technische Handel B.V. en Kamps de Wild B.V.). Daarnaast importeert Kamps de Wild B.V. een complete lijn tractoren en grondverzetmachines en levert Dutec B.V. industri묥 verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de aandrijftechniek en de pneumatiek. Voorts verleent Interlogica B.V. diensten met betrekking tot logistiek en automatisering, primair aan de broers en zusters binnen de Reesink-groep.

PERSBERICHT

Datum: 9 augustus 2002

Halfjaarresultaat Reesink 18% hoger

Reesink N.V. te Zutphen heeft het eerste halfjaar afgesloten met een winst na belastingen van ¤ 2,7 miljoen. Dit komt neer op een stijging van 18% ten opzichte van het resultaat over dezelfde periode van vorig jaar. De omzet kwam uit op ¤ 66,9 miljoen en bleef daarmee op het niveau van vorig jaar.

Alle dochterondernemingen met uizondering van Dutec B.V. presteerden waar het de winstbijdrage betreft beter. Bij Dutec (componenten voor industri묥 toepassing) was de lagere winstbijdrage een gevolg van een sterk lagere omzet, waaraan marktomstandigheden en automatiseringsperikelen debet waren. Bij Kamps de Wild B.V. verloopt het herstel (na een teleurstellend eerste half jaar van 2001 als gevolg van de mond- en klauwzeerepidemie) veel te langzaam en om die reden is daar een reorganisatie in gang gezet. Reesink Technische Handel B.V., die evenals Kamps de Wild B.V. landbouwwerktuigen verhandelt, presteerde prima, bij Reesink Staal B.V. (walserijproducten) ging het duidelijk beter dan vorig jaar. De afzet van Doe Het Zelf-producten door tussenkomst van Reesink Retail B.V. stagneerde licht als gevolg van een verminderde vraag en sanering van assortimenten, waarbij de winstbijdrage echter steeg. De dienstverlener binnen onze groep Interlogica B.V. zag (nadat na jaren van uitstel eindelijk concreet uitzicht ontstond op de bouw van een nieuw distributiecentrum) de motivatie en het ziekteverzuim onder de medewerkers zichtbaar verbeteren, hetgeen resulteerde in een fors hogere bijdrage aan het groepsresultaat.

Sedert jaar en dag wordt de in ons halfjaarresultaat begrepen bijdrage uit hoofde van de winst van Kamps de Wild B.V. bepaald onder het doorvoeren van aanpassingen voor seizoenpatronen. Door de opname van een aantal nieuwe vertegenwoordigingen doet het seizoenpatroon zich bij Kamps de Wild B.V. echter in mindere mate voelen. Om die reden is besloten om, net zoals dat bij onze andere ondernemingen gebeurt, geen kosten tussen de twee halve jaren te alloceren. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn daartoe de cijfermatige presentaties ten aanzien van het eerste halfjaar van 2001 op overeenkomstige wijze aangepast. Was alles bij het oude gebleven en zou er dus aangepast zijn zoals eerder aangegeven, dan zou er in plaats van de hierboven gemelde 18% sprake zijn geweest van een 23% hogere winst. Het moge duidelijk zijn dat een en ander niet van invloed is geweest en ook niet zal zijn op de winstcijfers van gehele jaren.

Reesink handhaaft de verwachting dat 2002 een resultaat zal opleveren dat duidelijk hoger is dan dat van vorig jaar.

Tijdens onze op 13 mei jl. gehouden jaarvergadering is door aanwezigen verzocht om ook dit jaar een najaarsbijeenkomst te organiseren, echter nu in de vorm van een bezoek aan onze werkmaatschappijen te Zevenaar en Zutphen, alsmede aan de nieuwbouw te Apeldoorn. Aan dit verzoek wordt invulling gegeven, waarvoor als datum is gekozen donderdag 17 oktober aanstaande. Tijdens het programma zal onder andere de gelegenheid worden geboden om onder begeleiding de rijvaardigheid te beproeven op tractor, grondverzet- en/of oogstmachine. Aanmelding kan gebeuren via telefoon 0575 599301, fax 0575 599304 of e-mail info@reesink.com.

De voortgang van de nieuwbouw is overigens te volgen via www.reesink.com. Een webcam ter plaatse zendt doorlopend beelden uit.

HALFJAARCIJFERS REESINK N.V.

GECONSOLIDEERDE BALANS per 30 juni 2002 (x ¤ 1 mln.)

2002
2001

2002
2001
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa

Eigen vermogen 35,7 34,1

- materi묥 vaste activa 10,9 7,7

- financi묥 vaste activa 1,3 1,2 Voorzieningen 7,2 9,0
--------- ---------
12,2 8,9 Kortlopende schulden 16,1 20,5

--------- ---------
Vlottende activa

- voorraden 21,9 24,0

- vorderingen 20,3 23,4

- effecten 1,6 1,6

- liquide middelen 3,0 5,7

----------- -----------

46,8 54,7

----------- ----------- ----------- ----------- Totaal activa 59,0 63,6 Totaal passiva 59,0 63,6

G E C O N S O L I D E E R D E W I N S T - E N V E R L I E S R E K E N I N G per 30 juni 2002 (x ¤ 1 mln.)

2002
2001

Netto-omzet 66,9 66,8
Kostprijs van de omzet -56,3 -57,0

--------- --------
Bruto-omzetresultaat 10,6 9,8

Verkoopkosten 3,8 3,9
Algemene kosten 3,2 2,9

--------- ---------
Som der kosten 7,0 6,8

--------- --------
Bedrijfsresultaat 3,6 3,0
Financiele baten en lasten 0,5 0,5

-------- --------
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 4,1 3,5

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1,4 1,2
-------- --------
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 2,7 2,3

De halfjaarcijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd .