Gemeente Zaanstad

Vaststelling gemeentelijke bijdrage modernisering bedrijventerrein Achtersluispolder

donderdag 8 augustus 2002

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke bijdrage voor de revitalisering van de Achtersluispolder fase 1 vast te stellen op 2.496.000 euro. Samen met subsidies van het Rijk en de Provincie Noord-Holland komt het totaal bedrag uit op 5.701.748 euro. Van dit bedrag neemt Zaanstad 43,8% voor haar rekening, het Rijk 27,8 en de Provincie 28,4. Overigens moet voor een deel van de provinciale steun nog goedkeuring worden verkregen. Het gaat om een bedrag van 709.957,-- euro uit het budget Herstructurering Bedrijventerreinen. Een aanvraag hiervoor ligt bij de provincie. Besluitvorming over deze aanvraag is op korte termijn te verwachten.

De gemeentelijke bijdrage voor de Achtersluispolder is eerder dit jaar, op 31 januari, tijdens de behandeling van het beleidsnotitie ´Van Denken naar Doen´ in een uitgebreide commissievergadering besproken. De toenmalige commissieleden schaarden zich achter de prioriteitstelling van Plannen met Zaanstad waar het project Revitalisering Achtersluispolder deel van uitmaakt. De commissieleden gingen akkoord de om de gemeentelijke bijdrage van 2.269.000 euro beschikbaar te stellen uit de ISV gelden. De bijdrage was 590.013 euro hoger dan de oorspronkelijke plannen uit 2001. De uitgebreide commissievergadering besloot destijds ook om de nieuwe raad de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de gemeentelijke bijdrage. Dat gebeurt nu. Voorstellen voor specifieke projecten betreffende de Achtersluispolder tenslotte kunnen separaat aan de Raad voorgelegd worden.

Los van de inzet van ISV gelden maakt de gemeente voor het project ook 227.000 euro vrij uit de onderhoudsbudgetten van de dienst Wijken. Het totale gemeentelijk aandeel voor de Achtersluispolder komt daarmee 2.496000,- euro, bijna 5,5 miljoen gulden.

In het project Revitalisering Achtersluispolder werken de ondernemers van het bedrijventerrein, de belangenvereniging van de ondernemers de BIA en gemeente nauw met elkaar samen om het bedrijventerrein modern, duurzaam en goed bereikbaar te maken. Het gaat dan onder meer om architectuur, kleur- en materaalgebruik, uitstraling, verkeer, veiligheid, groen, water, kades en onderhoud. De start van de plannen is binnenkort te verwachten.