Gemeente SomerenAgenda voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte te houden op woensdag 14 augustus 2002 om 20.00 uur op het gemeentehuis.

1


Opening


2


Hoorzitting inzake

20.00uur:
het verzoek van de heer H.A. van Mierlo, Vaartje 46, om schadevergoeding ex. Artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

20.15 uur:
het bezwaar van de familie van Gennip, Balisboom 9, inzake het voorbereidingsbesluit gebied Balisboom 2e fase te Lierop

3

Vaststelling van het verslag van de vergadering van 12 juni 2002

4

Stand van zaken actielijst


5

Vaststellen van de agenda


6

Ingekomen stukken/mededelingen
a. Notitie inzake inrichtingsvoorstel openbaar parkgebied omgeving Sonnehove
b. Notitie inzake maatregelen Postelstraat
c. Notitie inzake het Provinciale Pilot bouwen voor specifieke groepen in kleine kernen
d. Notitie inzake het experiment van bouwen binnen een rode contour en de ruimte-voor-ruimteregeling


7

Concept raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een bedrag van 73.000,- voor het opnieuw aanbrengen van graskanttegels aan de Heikantstraat


8

Concept raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een bedrag van 121.000,- voor de aanleg van een bermkantverharding langs deel van de Herselseweg en de Potakker


9

Concept raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een bedrag van 72.000,- voor het herinrichten van een gedeelte van de Speelheuvelstraat


10

Concept raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een bedrag van 231.000,- voor de aanleg van een dubbelzijdig fietspad in de Laan ten Boomen


11

Concept raadsvoorstel inzake het niet meewerken aan het verzoek van de heer E. Couperus tot het wijzigen van de bestemming noodwoning Kanaaldijk-Zuid 38


12

Rondvraag

De voorzitter,

A.H. Bennenbroek

Commissieverslag 14 augustus 2002.