Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten

De gemeentelijke klachtenprocedure

Gebleken is dat veel inwoners van Rijswijk onbekend zijn met het feit dat de gemeente Rijswijk voorziet in een regeling indien zij over de gemeente en/of haar ambtenaren klachten hebben. Het gaat hierbij niet om klachten over de openbare ruimte, zoals losliggende stoeptegels, te lage of te hoge verkeersdrempels of kapotte straatverlichting. Daarvoor kunnen de inwoners terecht bij het wijkbureau. Wel gaat het hier om klachten over de behandeling door ambtenaren en bestuurders, en de werkwijze van gemeentelijke afdelingen en/of diensten zoals de uitblijvende beantwoording van brieven, etc.

Wie een klacht heeft, kan daartoe een brief schrijven aan het College van burgemeester en wethouders. Het college zal de klacht, eventueel na overleg met de klager, in behandeling nemen door hetzij deze ter behandeling in handen te stellen van de klachtencoördinator van de betreffende dienst, hetzij door de klacht ter behandeling en advisering voor te leggen aan de klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke leden, omdat daarin geen medewerkers of raadsleden van de gemeente zitting hebben. Alleen de secretariële ondersteuning is in handen van een medewerker van de gemeente.

Belang voor organisatie
Van je fouten kun je leren. Dat geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. Indien de klacht gegrond is, zal, behalve de klager, ook de betrokken ambtenaar en/of dienst daarvan op de hoogte gebracht worden, zodat de gemeentelijke organisatie haar dienstverlening naar de burgers toe kan bijstellen en verbeteren. Uw klacht is daarom ook van belang voor de organisatie.
Niet alle klachten worden echter in behandeling genomen. Een klacht wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen wanneer deze al eerder bij de gemeente is ingediend. Ook wordt een klacht niet in behandeling genomen als het gaat om een gedraging waartegen door de klager bezwaar of beroep gemaakt kan worden. Zo wordt een klacht in verband met het niet toekennen van een uitkering of het niet verlenen van een vergunning dus niet in behandeling genomen.
Verder worden alleen klachten in behandeling genomen over zaken die niet langer dan een jaar voor indiening van de klacht zijn voorgevallen.

Goed om te weten
Regelmatig komt het voor dat klachten rechtstreeks bij de Nationale Ombudsman worden gemeld. De wet bepaalt echter dat klachten in eerste instantie door de gemeente zelf moeten worden behandeld. De klacht wordt daarom door de Nationale Ombudsman alsnog ter behandeling doorgezonden aan de gemeente. Dat kost tijd en extra werk. Pas wanneer de gemeente uw klacht heeft beoordeeld, en de klager is het niet eens met de uitspraak van het college, kan de klager zijn klacht neerleggen bij de Nationale Ombudsman als externe klachteninstantie. U zult daarom dus eerst de klacht bij de gemeente moeten neerleggen. Pas indien u het niet eens bent met de uitspraak van het college, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Zie