Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
13 september 2002

KABINET BESLUIT TOT INTREKKING TIJDELIJKE REFERENDUMWET

De tijdelijke referendumwet zal worden ingetrokken. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. Daarnaast heeft het kabinet besloten de grondwetsherziening over het correctief referendum voor tweede lezing bij de Tweede Kamer in te dienen. Het kabinet is daartoe verplicht omdat een eenmaal gestarte procedure voor grondwetswijziging geheel moet worden doorlopen. De Grondwet schrijft voor dat een wijziging van de Grondwet in twee lezingen moet worden behandeld. Onder het vorige kabinet heeft de eerste lezing plaatsgevonden. Zoals in het strategisch akkoord van het huidige kabinet is aangegeven zal het kabinet deze grondwetswijziging niet ondersteunen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel tot intrekking van de tijdelijke referendumwet voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 13.09.2002