WERELD NATUUR FONDS

Waterrijke gebieden jaarlijks ruim 56 miljard Euro waard

WATERRIJKE GEBIEDEN JAARLIJKS RUIM 56 MILJARD EURO WAARD

Het Wereld Natuur Fonds presenteert vandaag een nieuw rapport waarin voor het eerst een uitgebreide analyse is gemaakt van de jaarlijkse economische waarde van alle waterrijke gebieden (wetlands) op aarde. Het rapport, opgesteld in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam, becijfert dat wetlands wereldwijd goederen (zoals voedsel, water en bouwmaterialen) en diensten (zoals waterzuivering) leveren met een totale economische waarde van ruim 56 miljard Euro. De hoogst gewaardeerde functies van wetlands zijn de belevingswaarde en recreatie, het tegengaan van overstromingen, sportvisserij en de zuiverende werking van wetlands. Het Wereld Natuur Fonds waarschuwt dat regeringen wereldwijd de economische waarde van wetlands op het spel zetten door deze gebieden niet op duurzame wijze te beheren. Wereldwijd worden jaarlijks miljarden Euro's gestoken in het droogleggen van wetlands ten behoeve van irrigatie, landbouw en andere toepassingen die direct economisch voordeel opleveren. Met als resultaat: meer overstromingen, watervervuiling en watertekorten. De schade die dit veroorzaakt kost vervolgens weer veel tijd en geld om te herstellen.

In het rapport zijn de 89 bestaande studies betrokken die de waarde van diverse wetlands (waaronder de Waddenzee) al eerder in kaart brachten. De economische waarde van de Waddenzee is bijvoorbeeld vastgesteld op ruim 1,8 miljard Euro per jaar. Met name de natuurlijke zuiveringscapaciteit van de Waddenzee bepaalt de hoogte van dit bedrag. Andere belangrijke Nederlandse wetlands zijn de Oostvaardersplassen en de waterrijke natuur langs de Rijn en Maas. Wetlands zijn niet alleen vanwege hun economische waarde belangrijk. Juist het feit dat zowel de economische, sociale als ecologische waarde van wetlands zo hoog is, maakt dat deze natuurgebieden van cruciaal belang zijn voor de mens en voor ontelbaar veel soorten planten en dieren.

Belang wetlands onderschat

Sinds 1900 zijn ruim de helft van 's werelds wetlands verdwenen. In Nederland is in 35 jaar tijd, tussen 1950 en 1985, 55% van de waterrijke gebieden in Nederland verloren gegaan, grotendeels langs de kust en het IJsselmeer als gevolg van inpolderingen. 'Regeringen en beslissers zien het omgaan met wetlands nog te vaak los van waterbeheer. Wetlands zijn in feite de bron van al het (zoet)water op aarde maar worden nog te vaak gezien als gebieden waar min of meer 'toevallig' veel water voorkomt. Bovendien wordt de zo cruciale spons- en bufferfunctie die wetlands hebben in het hele natuurlijke watersysteem nog te vaak niet onderkend', aldus Leen de Jong, Hoofd Programma Water van het Wereld Natuur Fonds.
In het najaar van 2003 onderzocht TNS NIPO in opdracht van het Wereld Natuur Fonds welke conclusies Nederlanders trokken uit de extreme droogte en hitte waar Nederland in 2003 mee te maken kreeg. Een ruime meerderheid (84%) was het eens met de stelling dat de hele economie afhankelijk is van water. Tegelijkertijd is ook het publiek zich onvoldoende bewust van het feit dat dit juist het belang van het op natuurlijke wijze beheren van waterrijke gebieden onderstreept. De meningen over mogelijke oplossingen van waterproblemen waren zeer verdeeld.

Goed beheer van waterrijke natuur

Het Wereld Natuur Fonds heeft de afgelopen tien jaar via visies als 'Levende Rivieren', 'Meegroeien met de Zee' en 'Bergen van water' in Nederland laten zien dat nieuwe vormen van waterbeheer geen bedreiging zijn voor de schaarse ruimte, maar juist grote kansen bieden op allerlei terreinen. Voorbeeldprojecten in alle delen van het stroomgebied van Rijn en Maas laten zien dat meer ruimte voor water zich uitstekend laat combineren met veiligheid tegen overstromingen, droogte bestrijding, economische ontwikkelingen, de winning van klei en zand, recreatie, drinkwaterwinning, wonen, voedselproductie en natuurlijk ook met een rijke natuur. De Jong: 'Op het gebied van waterbeheer strijden vaak korte en lange termijnoplossingen om voorrang. De grote uitdaging voor regeringen en beslissers overal ter wereld is dan ook om 'regeren is vooruitzien' nu ook echt in de praktijk toe te passen.'

////////////////////////////