Gemeente Leeuwarden

Op 3 februari info-avond bereikbaarheid binnenstad

Op dinsdag 3 februari wordt in Post Plaza (Tweebaksmarkt) een informatieavond gehouden over de bereikbaarheid van de binnenstad. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) van de Gemeente Leeuwarden is opgenomen dat tussen het Blokhuisplein en het Zuiderplein weer autoverkeer in twee richtingen moet kunnen rijden. Om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop die ontsluiting gerealiseerd moet worden is door Adviesbureau DHV een onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat de afwikkeling van het verkeer van noord naar zuid via de Wirdumerpoortsdwinger (zoals nu) en het verkeer van zuid naar noord via Zuiderplein/Zuidergrachtswal wordt geleid en over een nieuw te bouwen Blokhuisbrug wordt afgewikkeld de voorkeur geniet. Tijdens de informatiebijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op de onderzoeksopzet en de uitkomsten daarvan. Het ligt in de bedoeling dat burgemeester en wethouders op 20 januari een besluit nemen over de voorkeursvariant. Het besluit zal na de informatiebijeenkomst worden voorgelegd aan de Commissie Stadsontwikkeling (9 februari) en de Gemeenteraad (23 februari).

Voor meer informatie over het onderzoek en de onderzochte varianten: zie ook Eerste resultaten studie Binnenring bekend.